Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

Σημέρα Τετάρτη 02-05- 2018 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, θα γίνει Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο Αποδοχή χρηματοδότησης-10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης-11η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ΠαγγαίουΟικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων A΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2018 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑ 7ο Απονομή χρηματικού επαίνου στο ΓΕΛ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ-Ψήφιση πίστωσης
ΘΕΜΑ 8ο Αναπλήρωση προσωπικού
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Παγγαίου στο πρόγραμμα "Free Wi-Fi for Europeans"
ΘΕΜΑ 10ο Αποδοχή υλοποίησης του έργου KEEP ON στο πλαίσιο της 3ης πρόσκλησης του προγράμματος INTERREG EUROPE
ΘΕΜΑ 11ο Τροποποίηση της αριθ. 518/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου, ως προς το τμήμα Β περ. 4 που αφορά τον καθορισμό θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στη Δ. Κ. Ν. Περάμου της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2018
ΘΕΜΑ 12o Έγκριση της αριθ. 35/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Κανονισμός Λειτουργίας Παιδικών Σταθμών Δήμου Παγγαίου μετά από τις σχετικές Τροποποιήσεις και Συμπληρώσεις – Δημοσίευση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.4 του άρθρου 79 Ν3463/2016»
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση Πρακτικών διαπραγμάτευσης "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ" με ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 1047/2017 (ΤΜ 14)
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 50 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.940,00 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 51 αγροτεμαχίου, έκτασης 2.250,00 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου.
ΘΕΜΑ 16ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση του υπ’ αριθμ. 363 αγροτεμαχίου, έκτασης 6.000,00 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 17ο Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού λατομείου σχιστολιθικών πλακών, έκτασης 11.657,62τμ τμήματος επί της συνολικής έκτασης 30.400τμ, του υπ' αριθ. 554δ τεμαχίου στη θέση "Τεπές" αγροκτήματος Ακροβουνίου Δ.Κ. Ελευθερούπολης της Δ.Ε. Ελευθερούπολης
ΘΕΜΑ 18ο Εξέταση εξώδικης δήλωσης-γνωστοποίησης της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για παράταση μίσθωσης έκτασης 500τμ που βρίσκεται στη θέση "Αηλιάς" της Τ.Κ. Φωλεάς της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 19ο Εξέταση εξώδικης δήλωσης-γνωστοποίησης της εταιρίας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ για παράταση μίσθωσης έκτασης 500τμ που βρίσκεται στη θέση "Σελάδα" της Τ.Κ. Μυρτοφύτου της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 20ο Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής από αγροτική οδό στο αγρόκτημα Γαληψού της Δ.Ε. Ορφανού του Δήμου Παγγαίου.
ΘΕΜΑ 21ο Τροποποίηση της αριθ. 63/2018 απόφασης "Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του κ. Βασιλειάδη Χαράλαμπου από το υπ' αρ. 1190 Κ.Χ.-ρέμα του αγροκτήματος Ελαιοχωρίου (Σ.Δ.1963)", ως προς το όνομα αποβαλλόμενου
ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής παραλαβής "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ" (αρ. μελέτης: 1086/2017)
ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση μορφής για κατασκευή πεζοδρομίου με προστατευτικά κιγκλιδώματα έμπροσθεν της ιδιοκτησίας κ. Τσουμπάρα στην είσοδο του οικισμού Μουσθένης
ΘΕΜΑ 24ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, του υπ' αρ. 5988 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 2812 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Νικήσιανης (Σ.Δ. 1961) του Δήμου Παγγαίου στον κ. Πούλιο Απόστολο.
ΘΕΜΑ 25ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος των υπ' αρ. 5712, 5713, 5714 &5690 κοινόχρηστων αγροτεμαχίων εκτάσεως
3815.23 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Νικήσιανης (Σ.Δ. 1961) του Δήμου Παγγαίου
στον κ. Πούλιο Απόστολο
ΘΕΜΑ 26ο Γνωμοδότηση για την παραχώρηση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε.
Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρ. 1162 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 1577τ.μ.
που βρίσκεται στο αγρόκτημα Αυλής του Δήμου Παγγαίου στην κ. Μπουντούδη Ελένη

ΘΕΜΑ 27ο Περί έγκρισης κοπής δένδρων στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,068 προβολές
X
+