Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει
τους ενδιαφερόμενους επιχειρηματίες ότι εξεδόθη το Φ.Ε.Κ. 4442/27.09.2021, το οποίο τροποποιεί τη ΚΥΑ υπ. αρ. 47284/359/17.11.2020, ρυθμίζοντας έτι περισσότερο τη διαδικασία και διευκολύνοντας έτσι τον συμψηφισμό της επιδότησης του κόστους εργασίας 4% για τη περιοχή μας, 12% για τη παραμεθόριο.
Πιο συγκεκριμένα, με το ως άνω Φ.Ε.Κ. τροποποιείται το άρθρο 4, και συγκεκριμένα η παράγραφος 4, η οποια ρύθμιζει χρονικά τις οφειλές, οι οποίες υπόκεινται σε συμψηφισμό, καθώς και τις προσαυξήσεις τους: «4. Ο συμψηφισμός διενεργείται με βεβαιωμένες, σε Αναλυτικούς Λογαριασμούς Εσόδων (Α.Λ.Ε.) εντός προϋπολογισμού, οφειλές και με ημερομηνία απόσβεσης των αμοιβαίων ανταπαιτήσεων την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής. Σε περίπτωση ληξιπρόθεσμων οφειλών το ποσό των προσαυξήσεων υπολογίζεται μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του αντίστοιχου εντάλματος πληρωμής.».
Επίσης, τροποιήθηκε η παράγραφος 5, στην οποία πλέον η διενέργεια του συμψηφισμού από τη Γ.Δ.Ο.Υ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων διακρίνεται σε δύο περιπτώσεις:
Α. Οφειλές του δικαιούχου προς τη Φορολογική Διοίκηση: «η Γ.Δ.Ο.Υ. εκδίδει
χρηματικό ένταλμα, το πληρωτέο ποσό του οποίου είναι ισόποσο με το συνολικό ποσό
των οφειλών του δικαιούχου και το εξοφλεί σύμφωνα με τα άρθρα 77 έως 80 του ν.
4446/2016 και με τα οριζόμενα στην υπ’ αρ. 2/107929/0026/1-1-2013 κοινή απόφαση
του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών (Β΄ 3172).
Η Γ.Δ.Ο.Υ. αποστέλλει τα στοιχεία του χρηματικού εντάλματος για έλεγχο συνδρομής
των προϋποθέσεων συμψηφισμού ή και των προϋποθέσεων χορήγησης ενημερότητας,
σε όσες περιπτώσεις απαιτείται. Στην περίπτωση που από τον διενεργούμενο έλεγχο, ο δικαιούχος έχει δέσμευση φορολογικής ενημερότητας, το χρηματικό ένταλμα δεσμεύεται μέχρις ότου εκλείψει η αιτία της δέσμευσης. Εάν το συμψηφισθέν ποσό υπολείπεται του ποσού του χρηματικού εντάλματος, το εναπομείναν ποσό παρακρατείται από την Δ.Ο.Υ. παραλαβής του αιτήματος συμψηφισμού, για ενδεχόμενο μελλοντικό συμψηφισμό με οφειλές του δικαιούχου προς την φορολογική διοίκηση. Εάν κατά την ημερομηνία ελέγχου, ο δικαιούχος είναι φορολογικά ενήμερος, το ένταλμα ακυρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία της Γ.Δ.Ο.Υ. και ενημερώνεται η περιφερειακή υπηρεσία του ΟΑΕΔ για την εκκρεμούσα απαίτηση.
Β. Για τις οφειλές του δικαιούχου προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 3 και έπονται των απαιτήσεων της Φορολογικής Διοίκησης: «η Γ.Δ.Ο.Υ εκδίδει χρηματικό ένταλμα, κατά την εξόφληση του οποίου το ποσόν αυτό αποδίδεται στον e-ΕΦΚΑ, μέσω της υφιστάμενης λειτουργικότητας του ΟΠΣΔΠ, χωρίς έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων συμψηφι- σμού με εκκαθαρισμένες απαιτήσεις της Δ.Ο.Υ. ή και των προϋποθέσεων χορήγησης φορολογικής ενημε- ρότητας. Τα στοιχεία των χρηματικών 
ενταλμάτων που έχουν εξοφληθεί, αποστέλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο στον e-ΕΦΚΑ προκειμένου να ενταχθούν ως πιστωτικά υπόλοιπα στις μερίδες των δικαιούχων επιχειρήσεων.»
Ο Βουλευτής υπενθυμίζει πως τόσο η ΚΥΑ π. αρ. 47284/359/17.11.2020, όσο και το πρόσφατο Φ.Ε.Κ. που ρυθμίζει έτι περισσότερο τη διαδικασία του συμψηφισμού, είναι αποτέλεσμα του συντονισμού του με τον Βουλευτή Ροδόπης Ευρυπίδη Στυλιανίδη και τον Βουλευτή Βορείου Τομέα Αθηνών Δημήτρη Καιρίδη. Οι τρεις Βουλευτές έθεσαν πρώτοι το συγκεκριμένο θέμα υπόψη των αρμόδιων Υπουργών, ενώ παρακολούθησαν με συνέπεια την εφαρμογή του συμψηφισμού και επανήλθαν με προτάσεις για τη διευκόλυνσή του.

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

1
0
X
+
error: Content is protected !!