ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ

Δελτίο Τύπου

Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση, από το Υπουργείο Αθλητισμού, για την κατασκευή του
έργου «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΓΗΠΕΔΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ
ΠΕΡΑΜΟΥ», συνολικού προϋπολογισμού 280.000 ευρώ, ενώ σύμφωνα με τη Διοίκηση
του Δήμου Παγγαίου, η οποία παραμένει συνεπής στις δεσμεύσεις της, μέχρι το τέλος του
τρέχοντος έτους, το συγκεκριμένο έργο θα αποπερατωθεί.
Το έργο αφορά τις παρακάτω εργασίες :
1.Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες και διαμόρφωση της σκάφης
2.Κατασκευή στρώσης στράγγισης από θραυστά υλικά λατομείου κοκκομετρία 30-60mm)
πάχους 15 εκ.
3.Κατασκευή στρώσης της ΠΤΠ 0155 (3 Α) πάχους 10 εκ. (κοκκομετρία 0-30mm)
4.Διάστρωση φίλερ πάχους 5 εκ. (κοκκομετρία 0-4mm) με κλίση για την απορροή των
επιφανειακών υδάτων.
5.Τοποθέτηση συνθετικού (τεχνητού) χλοοτάπητα

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
875 προβολές
X
+