Συνεδριάζει το Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

τηλεδιάσκεψη

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 08-02- 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Περί αποδοχής των όρων της απόφασης του Δ.Σ. της ΕΤΑΔ σχετικά με την σύμβαση μίσθωσης του με ΑΒΚ 3408 Ακινήτου και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της Τροποποιητικής Σύμβασης
ΘΕΜΑ 2ο 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 3ο Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2017
ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2016
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 31/01/2017 έως 02/02/2017
ΘΕΜΑ 6ο Περί εξαιρέσεως από την εφαρμογή της πενθημέρου εργασίας για το έτος 2017 του μονίμου προσωπικού των υπηρεσιών Ηλεκτροφωτισμού- Καθαριότητας του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση της αριθ. 2/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση του Ολοκληρωμένου πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ) της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου και Πίνακες οικονομικής στοχοθεσίας έτους 2017»
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση της αριθ. 5/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017»
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση της αριθ. 6/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου »
ΘΕΜΑ 10ο Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
ΘΕΜΑ 11ο Διαγραφή ποσού μισθωμάτων κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 12ο Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας Υλικών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 13ο Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης Υπηρεσιών Δήμου Παγγαίου για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 14ο Συγκρότηση επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας ανταλλακτικών κ.λ.π. για την επισκευή μηχανημάτων του Δήμου Παγγαίου για το έτος 2017
ΘΕΜΑ 15ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Διαμόρφωση Κ.Χ. στην Τ.Κ. Ν. Ηρακλείτσας" (αρ,. Μελ.: )
ΘΕΜΑ 16ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου:
"Αποκατάσταση ΧΑΔΑ Δημοτικής Ενότητας Πιερέων (θέση Αμμούδες), Ορφανού (θέση Καλύβια Ξεριάς), Ελευθερούπολης (θέση Γιντίκι) και Παγγαίου (Αγίου Χριστοφόρου) του Δήμου Παγγαίου"
ΘΕΜΑ 17ο Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, διά επιτροπή Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής, του Έργου, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΟΡΤΟΚΟΠΙΟΥ» (Αρ. Μελ.: 1085/2013)
ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση Πλατείας Δ.Δ. Ορφανίου ( Φάση Α΄)» (αριθμ. μελ 250/2008)
ΘΕΜΑ 19ο Έγκριση του 1ου ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ του έργου :" ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ AΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" Αρ. Μελ. : 1035/2015
ΘΕΜΑ 20ο Τροποποίηση ερυθράς δημοτικής οδού μεταξύ των Ο.Τ. 52 & Ο.Τ.53 στην εντός σχεδίου περιοχή του οικισμού Ν. Ηρακλείτσας
ΘΕΜΑ 21ο Καθορισμός ερυθράς δρόμου που περιγράφεται από τα αξονόσημα Κ13-Κ128- Κ129 εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Πλατανοτόπου του Δήμου Παγγαίου στο ΟΤ 7
ΘΕΜΑ 22ο Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ' αριθμ. 910 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 5509.18 τ.μ. στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Κεσογλίδη Χαράλαμπο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,366 προβολές
X
+