Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σήμερα  18-052020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ, ( Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 10 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Φ.Ε.Κ. 55/11.03.2020 τ. Α΄) ‘’Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID -19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του) με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διατάξεως:

ΘΕΜΑ 1ο
Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ (ΤΜ. 1 & 2)» (Αριθμ. Διακήρυξης 1680/03.02.2020).

ΘΕΜΑ 2ο
Περί έγκρισης πρακτικού της Επιτροπής διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ».

ΘΕΜΑ 3ο
Περί έγκρισης πρακτικών της Επιτροπής διενέργειας του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμ. Διακήρυξης 3387/27.02.2020).

ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ».

ΘΕΜΑ 5ο
Περί ματαίωσης των Διαγωνισμών με τίτλο: 1) «Μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος (χωρίς οδηγό) για την αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε Ελευθερών από Ιούνιο έως Νοέμβριο» αρ. διακήρυξης: 4848/01-04-2020 2) «Μίσθωση απορριμματοφόρου οχήματος (χωρίς οδηγό) για την αποκομιδή απορριμμάτων στην Δ.Ε Ορφανού από Ιούνιο έως Νοέμβριο» αρ. διακήρυξης: 4849/01-04-2020.

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης ανάθεσης της υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ – ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ».

ΘΕΜΑ 7ο
Περί ανάκλησης της υπ.αριθμ.146/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και αποδοχή εκ νέου πρότασης δωρεάς ενός επιβατικού αυτοκινήτου στον Δήμο Παγγαίου.

ΘΕΜΑ 8ο
19η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΘΕΜΑ 9ο
20η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΘΕΜΑ 10ο
21η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.

ΘΕΜΑ 11ο
Περί έγκρισης της υπ’αρ. 1035/2020 Μελέτης με τίτλο: «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων (χωρίς οδηγό) για την αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Ορφανού και Ελευθερών» και Προσφυγή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του ν. 4412/2016- παρ. 2.- περ. γ’ που προβλέπεται στο άρθρο 10 (Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19) της ΠΝΠ της 11-03-2020 (ΦΕΚ 55/Α΄/2020) για την εκτέλεση της Υπηρεσίας με τίτλο: «Μίσθωση απορριμματοφόρων οχημάτων (χωρίς οδηγό) για την αποκομιδή απορριμμάτων στις Δ.Ε. Ορφανού και Ελευθερών».

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Α. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

0
0
X
+
error: Content is protected !!