Στρατηγική επιλογή υποβολής 2 τοπικών προγραμμάτων ΕΠΑΛΘ

Screenshot 2016-08-04 19.43.59

4/8/2016

Σε συνέχεια της με αριθ. πρωτ.: 1992/03.08.2016 απόφασης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης @ Τροφίμων με θέμα: «Αποτελέσματα εξέτασης τήρησης κριτηρίων επιλεξιμότητας Φακέλων Α φάσης της Πρόσκλησης Υποβολής προτάσεων για την επιλογή Στρατηγικών Τοπικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του ΠΑΑ 2014-2020 & του ΕΠΑΛΘ 2014-2020» κρίθηκε ότι οι 2 Φάκελοι Υποψηφιότητας της Αναπτυξιακής Καβάλας πληρούν όλα τα κριτήρια επιλεξιμότητας και προκρίνονται για την υποβολή των τοπικών προγραμμάτων της Β΄ Φάσης που θα υποβληθούν έως 16.09.2016.

Στην Α΄ Φάση και απόρροια των διαβουλεύσεων με όλους του Φορείς ( ΟΤΑ Α΄ και Β΄ Βαθμού, Επιμελητήρια, Επαγγελματικές Οργανώσεις και Συλλόγους, Δημόσιες Υπηρεσίες κ.λ.π,) διαμορφώθηκε η στρατηγική επιλογή υποβολής 2 τοπικών προγραμμάτων που αφορούν τις ακόλουθες περιοχές παρέμβασης:

1.Περιφερειακές Ενότητες Καβάλας και Θάσου πλην της ΔΕ Καβάλας (Όλος ο Νομός Καβάλας πλην της πόλης της Καβάλας) με την υποβολή ενός πολύταμειακού προγράμματος με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ 2014-2020) και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020). Για την εν λόγω περιοχή διαμορφώνεται ένα συνολικό πρόγραμμα προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης έως 12 εκατ. ευρώ και που με την Ιδία συμμετοχή των δικαιούχων μπορεί να ξεπεράσει τα 18 εκατ. ευρώ.

2.Για την Δημοτική Ενότητα Καβάλας (Αστική περιοχή της Καβάλας έως Παλιό και Νέα Καρβάλη) υποβολή ενός Μονόταμειακού προγράμματος με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας (ΕΠΑΛΘ 2014-2020). Για την εν λόγω δεύτερη περιοχή διαμορφώνεται ένα συνολικό πρόγραμμα προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης έως 5 εκατ. ευρώ και που με την Ιδία συμμετοχή των δικαιούχων μπορεί να ξεπεράσει τα 7 εκατ. ευρώ.

Ως εκ τούτου η εταιρεία μας στην συνέχεια και μέσα από διαδικασίες συνεχούς Διαβούλευσης με τους τοπικού Φορείς και τοπικό πληθυσμό θα διαμορφώσει την Στρατηγική και τις δράσεις των εν λόγω προγραμμάτων

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους Φορείς που ανταποκρίνονται ουσιαστικά και συνεχώς σ΄ αυτήν την εργώδη προσπάθεια για να εξασφαλίσουμε επιπρόσθετους πόρους για τον τόπο και την αναπτυξιακή του προοπτική.

Για την ΑΝΚΑ ΑΕ ΟΤΑ

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,980 προβολές
X
+