Σήμερα ψηφίζεται ο προϋπολογισμός και το πλαίσιο δράσης του οικονομικού έτους 2018

Σήμερα ουσιαστικά θα υπάρξει διπλή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παγγαίου.
Στην “πρώτη”  που θα ξεκινήσει στις 18.30 η διοίκηση θα παρουσιάσει και θα φέρει στο σώμα για ψήφιση τον προϋπολογισμό του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 159 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ114/Α/08.06.2006)
καλείστε να προσέλθετε στις 20-10- 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:30, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση
των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Ψήφιση του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης οικονομικού έτους 2018 του Δήμου Παγγαίου.

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των θεμάτων θα αρχίσει η “δεύτερη” η τακτική συνεδρίαση 

ΘΕΜΑ 1ο 34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο 35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2017 για τον έλεγχο

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2017

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων έτους 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του

Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 5ο Εξέταση αιτημάτων επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων
ΘΕΜΑ 6ο Εξέταση αιτημάτων περί διαγραφής οφειλών
ΘΕΜΑ 7ο

Έγκριση της αριθ. 124/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Παγγαίου που αφορά «Περί έγκρισης απολογισμού – ισολογισμού – αποτελέσματα
χρήσης οικονομικών ετών 2011,2012,2013,2014,2015,2016 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 8ο

Έγκριση της αριθ. 130/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου
Παγγαίου που αφορά «Αποδοχή χρηματοδότησης της ΚΕΔΗΠ από τον Δήμο Παγγαίου
και Έγκριση και ψήφιση της 9ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον.
έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ
οικον. έτους 2017»

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση της αριθ. 101/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.
έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου
Παγγαίου (μετά την υπ. αριθμ 369/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)"

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση της αριθ. 104/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας
ΚΑΠΗ Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση της αριθ. 106/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "Τροποποίηση της υπ. αριθμ 24/2016
απόφασης Διοικ. Συμβουλίου περί Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών σταθμών και
βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 12ο

Διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση
πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 (παρ. 1 περ. α) του
Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ. 1 του Ν.4147/2013, το άρθρο 31 του
Ν.4257/2014 και το άρθρο 77 του Ν. 4445/2016

ΘΕΜΑ 13ο Εξέταση Ενστάσεων μετά την Γ’ Ανάρτηση της Πολεοδομικής Μελέτης ΔΔ Οφρυνίου-

Παραλία (Τούζλα)

ΘΕΜΑ 14ο

Διόρθωση της υπ' αριθμ. 386/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί
της έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ" (αρ. μελέτης :
8019/2010)

ΘΕΜΑ 15ο

Έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξη) με την ονομασία "Promotion and
development of REEFS entrepreneurship and tourism- REEFSET MED", στο πλαίσιο του
προγράμματος «ENI CBC MED 2014-2020 / 1η Πρόσκληση»

ΘΕΜΑ 16ο

Περί έγκρισης του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Βελτίωση
Συνθηκών Προσπελασιμότητας Τμήματος Οδού στην Τ.Κ. Ορφανίου » (αρ. μελ.:
1063/2016)

ΘΕΜΑ 17ο

Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου :
Παρεμβάσεις σε Δημοτικούς χώρους στο Δ.Δ Χρυσοκάστρου (Αρ.Μελ.1036/2010)

ΘΕΜΑ 18ο

Έγκριση μελέτης -τευχών δημοπράτησης και καθορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου :
«Συντήρηση Υποδομών Γυμνασίου Ελευθερούπολης» Αριθμ. Μελ.: 1087 / 2017

ΘΕΜΑ 19ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του υπ’ αριθμ. 1037η κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 28.85 τ.μ. που
βρίσκεται στο αγρόκτημα Αμισιανών του Δήμου Παγγαίου, στην κα. Φωτεινή
Δαούτσαλη

ΘΕΜΑ 20ο

Γνωμοδότηση για την παραχώρηση κατά χρήση, από την Διεύθυνση Αγροτικής
Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρίθμ. 2465 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου
εκτάσεως 4185.632τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κάριανης του Δήμου Παγγαίου
στον κ. Ανδριώτη Παναγιώτη.

Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την συνεδρίαση του Δημοτικού συμβουλίου μέσα από την σελίδα του Δήμου Παγγαίου.

Ενημερωμένος Δημότης = Ενεργός Δημότης

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,248 προβολές
X
+