Σήμερα Πέμπτη Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σήμερα Πέμπτη 28/9 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα γίνει Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο 29η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης – 30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου

Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή χρηματοδότησης – 31η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 4ο 32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή χρηματοδότησης –33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017

ΘΕΜΑ 6ο 8η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2017
ΘΕΜΑ 7ο

Περί καθορισμού τιμής ζώνης για τον προσδιορισμό της αξίας των ακινήτων σε περιοχές που δεν ισχύει το σύστημα αντικειμενικού προσδιορισμού (εκτός σχεδίου) για την επιβολή Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.)

ΘΕΜΑ 8ο Καθορισμός ανώτατου ύψους Προϋπολογισμού Εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου Παγγαίου, για το Οικονομικό Έτος 2018

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση γενόμενων δαπανών της μετάβασης αποστολής του Δήμου Παγγαίου στην πόλη Βάρνα της Βουλγαρίας για την εναρκτήρια συνάντηση του έργου HERMES, που πραγματοποιήθηκε από 30/08/2017 έως και 02/09/2017

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 30/08/2017 έως 31/08/2017

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση μετάβασης αποστολής του Δήμου Παγγαίου στις Βρυξέλες για να συμμετέχει
στις εκδηλώσεις OPEN DAYS της Commission, από 09/10/2017 έως και 12/10/2017

ΘΕΜΑ 12ο Άνοιγμα Τραπεζικού Λογαριασμού για τις ανάγκες του έργου HERMES

ΘΕΜΑ 13ο
Μείωση της τιμής πρώτης προσφοράς για την επαναδημοπράρησης της υπεκμίσωσης της θέσης 7 στην περιοχή Αμμόλοφων , Νέας Περάμου, Παγγαίου

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου κτίριου-ισόγειου Β εμβαδού 79,33τμ. με τον περιβάλλοντα χώρο του οικοπέδου εμβαδού 142,48τμ από το αριθ. 1075 οικόπεδο του Οικ. Τετραγώνου 115, εντός του ρυμοτομικο ύ σχεδίου της Τοπ. Κοιν/τας Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 15ο Κατάπτωση των αριθ. 135207/05-07- 2005 και 58408-8/30- 04-2009 εγγυητικών επιστολών

ΘΕΜΑ 16ο Κατάπτωση των αριθ. 51636/18-04- 2017 και 55494/25-04- 2017 εγγυητικών επιστολών

ΘΕΜΑ 17ο Τροποποίηση της αριθ. 168/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την παράταση ωραρίου χρήσης μουσικής

ΘΕΜΑ 18ο

Υποβολή συμπληρωματικού αιτήματος προγραμματισμού προσλήψεων τακτικού
προσωπικού ανταποδοτικών υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.
4479/2017 και τροποποίηση ιεράρχησης αναγκών

ΘΕΜΑ 19ο

Έγκριση της αριθ. 88/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού
εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2018 του Ν.Π.Δ.Δ "Κοινωνική Φροντίδα &
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου"»

ΘΕΜΑ 20ο

Έγκριση της αριθ. 91/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Ορθή επανάληψη της υπ. αριθμ.
67/2017 απόφασης ΔΣ περί:"6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του
Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου"»

ΘΕΜΑ 21ο

Έγκριση της αριθ. 92/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ.
έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου
Παγγαίου»

ΘΕΜΑ 22ο Περί αντιπροσώπευσης των μετόχων στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της

εταρείας Αναπτυξιακή Ελληνική Θερμαλιστική (Αν.Ε.Θ.) Α.Ε.

ΘΕΜΑ 23ο Εξουσιοδότηση υπαλλήλου για αλλαγή στοιχείων αδειών κυκλοφορίας οχημάτων Δήμου

Παγγαίου

ΘΕΜΑ 24ο Εξέταση αιτημάτων επιχορήγησης Αθλητικών Συλλόγων
ΘΕΜΑ 25ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», (προϋπολογισμός 4.022.100,00€,  Κωδ.ΟΠΣ. 5005589)

ΘΕΜΑ 26ο

Έγκριση Πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσίας: :«Καταγραφή, αποτύπωση και διαχείριση
δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού και ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου
Παγγαίου» (αρ. μελέτης 1092/2016)

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης για την χρηματοδότηση και υλοποίηση της πράξης:
"ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" στα πλαίσια της πρόσκλησης υπ' αριθμ.
4.3.4/ΕΥΔΠ_84 για την Υποβολή Προτάσεων στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
(ΠΑΑ) 2014 – 2020

ΘΕΜΑ 28ο Έγκριση κατάταξης των αθλητικών εγκατάστασεων, στον Δ. Παγγαίου, σε κατηγορίες
βάσει του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4479/2017.
ΘΕΜΑ 29ο Επικαιροποίηση της ΑΡ.ΜΕΛ.1066/2017 , ΠΡΟΥΠ.:500.000,00 €, με τίτλο: "ΑΓΡΟΤΙΚΗ
ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ", λόγω επαναπροσδιορισμού του φυσικού αντικειμένου

ΘΕΜΑ 30ο

Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργου "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΡΦΑΝΙΟΥ (Προϋπολογισμός 39.987,28 € 
– Αρ. μελέτης: 1067/2016)

ΘΕΜΑ 31ο

Τροποποίηση ερυθράς Δημοτικής Οδού (Οδός Αγ. Λαύρας) που περιγράφεται από τα
αξονόσημα Κ575-Κ579 εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Περάμου του Δ.
Παγγαίου μεταξύ των ΟΤ236-ΟΤ237

ΘΕΜΑ 32ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
κατεχόμενου τμήματος του υπ’ αριθμ. 83 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 314,09
τ.μ. και του κατεχομένου τμήματος του υπ’ αριθμ. 1280λδ κοινόχρηστου αγροτεμαχίου
εκτάσεως α)207,41 τ.μ. και β) 374,91 τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Νέας
Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου, στον κ.Χατζηθεοδώρου Θεόδωρο

ΘΕΜΑ 33ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του υπ' αριθμ. 3255δ κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 269,50 τ.μ.
που βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, στον κ. Τσιπιζίδη
Μιχαήλ

ΘΕΜΑ 34ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του υπ' αριθμ. 3264 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 1942 τ.μ. που
βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου, στον κ. Θεοδωράκογλου
Παναγιώτη

ΘΕΜΑ 35ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του υπ' αριθμ. 342 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 398,90 τ.μ. που
βρίσκεται στο αγρόκτημα Πλατανοτόπου του Δήμου Παγγαίου, στην κ. Παπαδοπούλου
Χρυσή

ΘΕΜΑ 36ο Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΙΔ "Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου-ΚΕΔΗΠ" λόγω παραιτήσεως

ΘΕΜΑ 37ο

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου «Επιχείρησης Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου Καφετέρια – Ιντερνετ στην ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΟΥ
ΝΙΚΟΛΕΤΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
895 προβολές
X
+