Σήμερα Δημοτικό Συμβούλιο

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
καλείστε να προσέλθετε στις 12-01- 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για
συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο Προγραμματισμός προσλήψεων Προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

ορισμένου χρόνου για το έτος 2018

ΘΕΜΑ 2ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : Παρεμβάσεις στο γήπεδο

Οφρυνίου(Αρ.Μελ.1056/2017)

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του
έργου "Βελτίωση και γενική αναβάθμιση 2ου Δημοτικού Σχολείου Ελευθερούπολης "
(Αρ. μελ. 1122/2017)

ΘΕΜΑ 4ο

Έγκριση υποβολής πρότασης στο ΕΠ "Ανατολική Μακεδονία Θράκη" Άξονας
Προτεραιότητας 3 με τίτλο" Ανάπτυξη/Αναβάθμιση Υποδομών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Δράση 10α.19.2"

ΘΕΜΑ 5ο

Καθορισμός θέσεων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος της απλής
χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης
μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής
δημοπρασίας, καθορισμός ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης ανά τ.μ.,
καθορισμός χρόνου παραχώρησης και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για την
κατάρτιση των όρων διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας
ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης διοργάνωσης "2ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας Παγγαίου"
ΘΕΜΑ 7ο Τροποποίηση της αριθ. 469/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τον

επικεφαλή εταίρο της πρότασης GCI24
ΘΕΜΑ 8ο Καθορισμός αμοιβής εξωτερικού δικηγόρου
ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης μείωσης μισθωμάτων δημοτικών ακινήτων κατόπιν σχετικών αιτήσεων

των μισθωτών

ΘΕΜΑ 10ο Γνωμοδότηση για παραχώριση βοσκήσιμης έκτασης στην Τ.Κ. Φωληάς της Δ.Ε.

Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 11ο

Έγκριση της αριθ. 137/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και
Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά "12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού
οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή
Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 12ο

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
«Επιχείρησης Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών & Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου Καφετέρια – Ιντερνετ & ΜΑΚΡΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ»

ΘΕΜΑ 13ο

Aνάκληση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
«Επιχείρησης Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών
ποτών & Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου Καφετέρια – Ιντερνετ & ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,174 προβολές
X
+