Σήμερα ∆ευτέρα και ώρα 19:00, θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης µέσω της εφαρµογής Webex,Τακτική συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Παγγαίου με τα κατωτέρω θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
Ενηµέρωση σχετικά µε την Προτεραιοποίηση Έργων στο Πρόγραµµα “ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ” (σχετ. η αριθ. πρωτ. 298/20-04-2021 Εγκύκλιος ΥΠΕΣ σε συνέχεια της ΚΥΑ 6302/08-04-2021/ΦΕΚ1399/Β΄/08-04-2021)

ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή επιχορήγησης-15η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου του οικονοµικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 3ο Αποδοχή χρηµατοδότησης-16η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου του οικονοµικού έτους 2021

ΘΕΜΑ 4ο 17η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου Παγγαίου του οικονοµικού έτους 2021

0
0
X
+
error: Content is protected !!