Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

Σήμερα ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Παγγαίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
22η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παγγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94)
ΘΕΜΑ 3ο
Απασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94)
ΘΕΜΑ 4ο
Περί απευθείας ανάθεσης εργασίας ναυαγοσωστικής κάλυψης Δήμου Παγγαίου για το έτος 2017 λόγω του κατεπείγοντος
ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης διενέργειας-τρόπος εκτέλεσης της υπηρεσίας με τίτλο “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ , ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ”, προϋπολογισμός 1.884.810,47€
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης διενέργειας δαπάνης για το έργο: « Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Παγγαίου», προϋπολογισμού 400.000,00€ (100.000,00€ για το 2017 και 300.000,00 € για το 2018)
ΘΕΜΑ 7ο
Περί έγκρισης μελέτης : “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ Ν.ΠΕΡΑΜΟΥ” (ΑΡ.ΜΕΛ.1030/17 , ΠΡΟΥΠ.500.000,00 ΕΥΡΩ ΜΕ ΦΠΑ)
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση επικαιροποιημένου Εγχειριδίου Διαδικασιών Διοικητικής Ικανότητας για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα της Προγραμματικής Περιόδου 2014–2020
ΘΕΜΑ 9ο
Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης του έργου : “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΣΑΓΩΓΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αρ. Μελέτης 1062/2017 –  Προϋπολογισμός 8.176.100,00 € Ευρώ χωρίς ΦΠΑ)
ΘΕΜΑ 10ο
Αγορά ακινήτου στην ΤΚ Μεσορόπης Παγγαίου για την απόκτηση πρόσβασης στο τεμάχιο όπου προβλέπεται να εγκατασταθεί η «ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ»
ΘΕΜΑ 11ο
Εγκριση μορφών κατασκευών στον Κοινόχρηστο Χώρο (Κ.Χ.) 198 της Ν. Περάμου του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 12ο
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ: 385865) (Προϋπολογισμός 1.2750.000,00)
ΘΕΜΑ 13ο
Εκμίσθωση χώρου στην Ν. Ηρακλείτσα δίπλα στο Δημοτικό Πάρκινγκ και εξουσιοδότηση στον Αντιδήμαρχο κ. Μποσμπότη Χρήστο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης
ΘΕΜΑ 14ο
Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου «Επιχείρησης Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου «Καφετέρια – Ιντερνετ» στον RAMIC FATA του MUJO »
ΘΕΜΑ 15ο
Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου «Επιχείρησης Αναψυχής καθώς και προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών & Παροχής Υπηρεσιών Διαδικτύου «Καφετέρια – Ιντερνετ» στον ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ του ΛΑΖΑΡΟΥ»
ΘΕΜΑ 16ο
Περί έγκρισης ή μη έκδοσης και ανανέωσης αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ)
ΘΕΜΑ 17ο
Ανάκληση της αριθ. 327/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά “Έγκριση πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής στην Ν. Ηρακλείτσα”
ΘΕΜΑ 18ο
Αντικατάσταση μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ “Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου” λόγω παραιτήσεως

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,015 προβολές
X
+