Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

Σήμερα συνεδριάζει το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου στις 8μ.μ.  στην Ελευθερούπολη με τα κάτωθι θέματα: 

ΘΕΜΑ 1ο Καθορισμός χώρου και χρόνου διεξαγωγής ειδικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό πεπραγμένων Δημοτικής Αρχής, του οικονομικού έτους 2016 σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 217 του Ν. 3463/2006
ΘΕΜΑ 2ο 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 3ο 13η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης διενέργειας της προμήθειας με τίτλο “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ”
ΘΕΜΑ 5ο Αποδοχή της υπ’ αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-05-2017 (ΦΕΚ 1636/Β΄/12.05.2017) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών-Οικονομικών-Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορισμός θέσεων προς παραχώρηση με αντάλλαγμα του δικαιώματος της απλής χρήσης των κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών κατόπιν διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας, καθορισμός ανταλλάγματος της παραχώρησης απλής χρήσης ανά τ.μ. και εξουσιοδότηση της Οικονομικής Επιτροπής για την κατάρτιση των όρων διενέργειας της πλειοδοτικής δημοπρασίας
ΘΕΜΑ 6ο Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου, κοινοχρήστου τεμαχίου αναδασμού αριθ. 1.057, εκτάσεως 4.687τ.μ. με αναψυκτήριο εμβαδού 108,90 τ.μ. που βρίσκεται, στη θέση ΚΑΪΝΑΚΙΑ της Τοπικής Κοινότητας Πλατανοτόπου
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση σύναψης και σχεδίου προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ με τίτλο «Υποστηρικτικές Ενέργειες Διαχείρισης Απορριμμάτων Δήμου Παγγαίου στα πλαίσια εφαρμογής του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Απορριμμάτων Ανατ. Μακεδονίας Θράκης – Εφαρμογή μεθοδολογίας ορθής Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων σύμφωνα με την υφιστάμενη περιβαλλοντική νομοθεσία»
ΘΕΜΑ 8ο Απονομή χρηματικού επαίνου
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 15/05/2017 έως 16/05/2017
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση ή μη αδειών παραγωγών πωλητών λαϊκών αγορών (ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ)
ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση πρωτοκόλλου διοικητικής αποβολής εγκατάστασης ηλεκτρολογικού υλικού επί της οδού Έλλης στον Συνοικισμό Ν.Ηρακλείτσας
ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Διαμόρφωση πεζόδρομων στην επέκταση σχεδίου Ελευθερούπολης» (Αρ. μελ.: 1062/2016 – πιστώσεις: ΥΜΑΘ)
ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση 2ου ΑΠΕ του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949165)
ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση της 6ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949165)
ΘΕΜΑ 15ο Περί ορισμού δημοτικού συμβούλου επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ” ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ» (Αριθμ. Μελ. 1094/2013)
ΘΕΜΑ 16ο Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου ¨Ασφαλτόστρωση δρόμων πέριξ νεκροταφείων Ν.Περάμου¨ προυπολογισμού 12.000,00 €
ΘΕΜΑ 17ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στην Τοπική Κοινότητα Ελευθερών” (Αριθμ. μελέτης: 1066 / 2012)
ΘΕΜΑ 18ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (Αριθμ. μελέτης: 1035 / 2015)
ΘΕΜΑ 19ο Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: “Κατασκευή πολιτιστικού κέντρου Ν. Περάμου” (αρ. μελ.: 223/07)
ΘΕΜΑ 20ο Γνωμοδότηση για την εξαγορά από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμημάτων των υπ’ αριθμ. 4940, 4941 και 4942 κοινοχρήστων αγροτεμαχίων εκτάσεως 1.336, 19 τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Νικήσιανης- Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου, στον κ. Δέκα Ιωάννη

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
983 προβολές
X
+