Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

Σήμερα στις 8 μ.μ. θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου με τα κάτωθι θέματα:

ΘΕΜΑ 1ο
9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο
10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 3ο
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2017
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Α΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2017
ΘΕΜΑ 5ο
Λήψη απόφασης περί της παρατάσεως ωραρίου χρήσης μουσικής σε ΚΥΕ σε όλη την επικράτεια του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 6ο
Περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
ΘΕΜΑ 7ο
Περί εξέτασης αιτήσεων
ΘΕΜΑ 8ο
Διαγραφή τιμολογίων που έχουν εκδοθεί έως 31.12.2011
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση των γενομένων δαπανών εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2017
ΘΕΜΑ 10ο
Περί έγκρισης τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε. για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισής του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου»
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Παγγαίου και της ΔΙΑΑΜΑΘ ΑΑΕ για τη «Λειτουργική αναβάθμιση συστήματος συλλογικής εναλλακτικής διαχείρισης συσκευασιών ή και άλλων προϊόντων κατά την έννοια του Νόμου 2939/2001 και βελτίωση μεθοδολογίας Διαχείρισης του –Υποστηρικτικές ενέργειες Δήμου Παγγαίου»
ΘΕΜΑ 12ο
Τροποποίηση εν μέρει της αριθμ. 140/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε στην “Σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της “ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. ΠΕ ΚΑΒΑΛΑΣ”, του “ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ”, του «ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», του “ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ” και της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης “ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ” για το έργο ” 6th KAVALA AIR SEA SHOW 2017″ και “Pageo Flying Day”- Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Παγγαίου με τον αναπληρωτή του στην κοινή επιτροπή παρακολούθησης της σύμβασης”
ΘΕΜΑ 13ο
Τροποποίηση της αριθ. 70/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε “Αποδοχή όρων της απόφασης ένταξης και έγκριση υλοποίησης με ίδια μέσα της πράξης με τίτλο
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου” με κωδικό ΟΠΣ5002984, στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανατολική Μακεδονία και Θράκη 2014-2020″

ΘΕΜΑ 14ο
Τροποποίηση της αριθ. 75/2017 απόφασης του Δ.Σ. που αφορούσε “Πρόσληψη προσωπικού με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ιδιωτικού δικαίου για την Πράξη
“Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παγγαίου”

ΘΕΜΑ 15ο
Ορισμός ελεγκτών του τακτικού διαχειριστικού ελέγχου στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Παγγαίου ( Κ.Ε.Δ.Η.Π.) για το οικονομικό έτος 2016
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση της αριθ. 72/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 4ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017 και ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017»
ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση της αριθ. 34/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Τροποποίηση της υπ. αριθμ 24/2016 απόφασης Διοικ. Συμβουλίου περί Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών σταθμών και βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Παγγαίου, μετά την υπ. αριθμ 69/2016 απόφαση Διοικ Συμβ και 347/2016 απόφαση Δημοτ Συμβ. »
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση της αριθ. 40/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου »
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση της αριθ. 45/2017 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου »
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση της αριθ. 5/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παγγαίου “Παγγαίο Α.Ε. ” που αφορά «Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμήθειας Υλικών για το έτος 2017 »
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση της αριθ. 7/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παγγαίου “Παγγαίο Α.Ε. ” που αφορά «Ορισμός Επιτροπής Παρακολούθησης – παρακολούθησης Υπηρεσιών για το έτος 2017»
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση της αριθ. 16/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Μονομετοχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παγγαίου “Παγγαίο Α.Ε. ” που αφορά «Ορισμό επιτροπής για την παραλαβή έργων αξίας κάτω των 5.869,41€, άνευ ΦΠΑ, για το έτος 2017»
ΘΕΜΑ 23ο
Αντικατάσταση μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Μονομετπχικής Ανώνυμης Εταιρείας του Δήμου Παγγαίου “Παγγαίο Α.Ε. ”
ΘΕΜΑ 24ο
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 25ο
Αντικατάσταση μέλους του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΑ Παγγαίου
ΘΕΜΑ 26ο
Περί αντικατάστασης μέλους επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Δ. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ. 1043/2012)
ΘΕΜΑ 27ο
Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου : “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ Δ.Δ. ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ” (Αριθμ. μελέτης: 1063 / 2015, Π/Υ: 12.500,00 € με ΦΠΑ)
ΘΕΜΑ 28ο
Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Ανακατασκευή τμήματος ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού εντός οικισμού Νικήσιανης” (Αριθμ. μελέτης: 1054 / 2015, Π/Υ: 12.608,36 € με ΦΠΑ)
ΘΕΜΑ 29ο
Περί έγκρισης της 5ης παράτασης περαίωσης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΣΤΙΣ ΤΚ ΣΙΔΗΡΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ ΔΩΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Π.Α.Α. 2014 – 2020) (Ο.Π.Σ.Α.Α.: 949165)
ΘΕΜΑ 30ο
Διαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την έναρξη άσκησης πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 (παρ. 1 περ. α) του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ. 1 του Ν.4147/2013 και το άρθρο 31 του Ν.4257/2014
ΘΕΜΑ 31ο
Διάλυση σύμβασης εκπόνησης της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση & Πράξη Εφαρμογής εντός του οριοθετημένου τμήματος του οικισμού Μεσορόπης του Δήμου Παγγαίου Νομού Καβάλας
ΘΕΜΑ 32ο
Καθορισμός ερυθρας δρόμου που περιγράφεται από τα αξονόσημα Κ136-Κ137-Κ138-Κ1340-Κ141-Κ142-Κ143 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Οφρυνίου του Δ. Παγγαίου, νοτίως των ΟΤ69 και ΟΤ70
ΘΕΜΑ 33ο
Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τριών τμημάτων κοινόχρηστων τεμαχίων στο αγρόκτημα Αντιφιλίππων του Δήμου Παγγαίου, το πρώτο από το τεμάχιο με αρθμό 1173 έκτασης 813,62 τ.μ., το δεύτερο από το τεμάχιο με αριθμό 1321 έκτασης 3651,14 τ.μ. και το τρίτο από το τεμάχιο με αριθμό 1321 έκτασης 2199,48 τ.μ., στον κ. Στάμο Γεώργιο του Χρήστου με σκοπό την δημιουργία βιοτεχνικής μονάδας παραγωγής ζωοτροφών και εμπορίας δημητριακών
ΘΕΜΑ 34ο
Περί έγκρισης παραχώρησης αίθουσας του 2ου ορόφου του Δημοτικού Σχολείου Μεσορόπης στον Σύλλογο Μεσοροπιανών ¨Μεσορόπη¨ για τη δημιουργία μικρού μουσείου σχολικής ζωής
ΘΕΜΑ 35ο
Έγκριση της κοπής ενός επικίνδυνου κυπαρισσιού εντός των νεκροταφείων της Τ.Κ. Χρυσοκάστρου
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,347 προβολές
X
+