Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
προσκαλείστε να προσέλθετε στις 20-04-2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για
συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο 11η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 2ο 12η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016.
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Α΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2016 για τον έλεγχο
υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2016.
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση της αριθ. 43/2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου με θέμα «Έγκριση και ψήφιση της 4ης αναμόρφωσης του
προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2016 και ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α. εξόδων
του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2016».
ΘΕΜΑ 5ο
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών τρίμηνης
χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (άρθρο 20 παρ. 4 του Ν.
2738/99)» (ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΕΣ).
ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης κοπής ενός σοβαρά κεκλιμένου πεύκου έμπροσθεν του αναψυκτηρίου
«Το Πόρτεγο της Ανατολής» στη Δ.Κ. Νέας Περάμου του Δήμου Παγγαίου».
ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση δημιουργίας ΚΕΠ Υγείας (Κέντρο Πρόληψης για την Υγεία) στο Δήμο μας &
ετήσιας συντήρησης για το Λογισμικό του ΚΕΠ Υγείας.
ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου ” Εσωτερικό Δίκτυο
Αποχέτευσης Δ.Δ. Κηπιών”.
ΘΕΜΑ 9ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του Έργου: “ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΟΔΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΕΛΚΟ ΤΗΣ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ”.
ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση μορφών κατασκευών στο Ο.Τ. 16 της Νέας Ηρακλείτσας, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.).
ΘΕΜΑ 11ο
Συμμόρφωση της υπ’ αριθ. 77/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου
περί “Έγκρισης μορφών κατασκευών στο ΚΧ 199 στη Ν. Ηρακλείτσα ” μετά τη
γνωμοδότηση του Συμβουλίου Αρχιτεκτονικής.
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση Μελέτης – τευχών Δημοπράτησης της αρ.μελ.1041/2016 με τίτλο: “Ανακαίνιση
διατηρητέων κτιρίων Μετοχίου Ι. Σκήτης Αγ. Ανδρέα και Νεοκλασσικού οδού Εγνατίας
Ελευθερούπολης” και έγκριση υποβολής σχεττικής πρότασης στα πλαίσια της 2ης
πρόσκλησης του INTERREG V-A GREECE-BULGARIA 2014-2020 COOPERATION
PROGRAMME, άξονας 2, επενδυτική προτεραιότητα 6c.
ΘΕΜΑ 13ο
Περί έγκρισης χορήγησης 5ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εκτέλεσης του έργου
:«ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΤΚ
ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ»
ΘΕΜΑ 14ο Εξέταση αιτήσεων περί επιστροφής χρημάτων από καταβληθέντα τέλη καθαριότητας
επιχειρήσεων, μέσω των λογαριασμών της ΔΕΗ.
ΘΕΜΑ 15ο Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων από καταβληθέντα τέλη καθαριότητας, φωτισμού
και ΤΑΠ λόγω λανθασμένης χρέωσης τετραγωνικών μέτρων οικίας.
ΘΕΜΑ 16ο
Περί έγκρισης παραχώρησης ή μη της χρήσεως μίας αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου
της Τ.Κ. Δωματίων, στον Ιερό Ναό Αγίων Κων/νου & Ελένης Δωματίων για την
στέγαση του έργου νεότητας και ποιμαντικής μέριμνας της ενορίας.
ΘΕΜΑ 17ο
Γνωμοδότηση, κατόπιν σχετικής αιτήσεως, για την αγορά οικογενειακού τάφου στα
κοιμητήρια της Ελευθερούπολης σε εφαρμογή του Κανονισμού Κοιμητηρίων Γενικά του
Δήμου Παγγαίου.
ΘΕΜΑ 18ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε.
Καβάλας, κατεχόμενου οικοπέδου υπ’ αρίθμ. 284 που βρίσκεται στην Τ.Κ. Παλαιοχωρίου
του Δήμου Παγγαίου στο Ο.Τ. 39 εκτάσεως 797,00 τ.μ. βάσει τίτλου (και με νέα
καταμέτρηση 811,17 τ.μ.) στους κληρονόμους Τζάρα Ιωάννη.
ΘΕΜΑ 19ο
Γνωμοδότηση για την παραχώρηση, κατά χρήση από τον Δήμο Παγγαίου τμήματος
κατεχόμενου οικοπέδου υπ’ αρίθμ. 396 που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γεωργιανής του Δήμου
Παγγαίου στο Ο.Τ. 63 εκτάσεως 719,99τ.μ. στην Ιερά Μητρόπολη Ελευθερουπόλεως
Ιερός Ναός Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου Αγίου Χριστοφόρου.
ΘΕΜΑ 20ο
Χορήγηση αδείας για την απότμηση κρασπέδων και υποβάθμιση-διαμόρφωση του
πεζοδρομίου επί της οδού Οικονόμου Βλάχου και Πάροδος Οικονόμου Βλάχου Ο.Τ. Γ32
στα σημεία που φαίνονται στο επισυναπτόμενο Τοπογραφικό Διάγραμμα (ΛΙΝΤΛ ΕΛΛΑΣ
& ΣΙΑ Ο.Ε. ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ).
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Γάκης Κωνσταντίνος

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,892 προβολές
X
+