Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
καλείστε να προσέλθετε στις 27-03-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00 , στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για
συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο Στρατηγικός Προγραμματισμός Προσλήψεων Προσωπικού 2020-2023
ΘΕΜΑ 2ο Αποδοχή χρηματοδότησης – 8η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ.

έτους 2019

ΘΕΜΑ 3ο

Εξειδίκευση πίστωσης, σε βάρος του Κ.Α Εξόδων Κ.Α. 00/6735.001 με τίτλο
«Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του
Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2019, για την επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων του
Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή οφειλών
ΘΕΜΑ 5ο Περί έγκρισης διαγραφής ποσού μίσθωσης απλής χρήσης αιγιαλού
ΘΕΜΑ 6ο Εξέταση αιτήματος της κ. Φιλιππίδου Θεογνωσίας μισθώτριας του ΚΧ 193 στην Ν.

Ηρακλείτσα

ΘΕΜΑ 7ο Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή του κόμβου της Τ.Κ. Μουσθένης του Δήμου

Παγγαίου

ΘΕΜΑ 8ο Περί έγκρισης ή μη κοπής ενός δέντρου πεύκης στην Δ.Κ. Ελευθερούπολης του Δήμου

Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο Περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : 'ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ'' (Αρ.Μελ. 1009/2019)

ΘΕΜΑ 10ο

Περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου : 'ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΡΚΙΔΩΝ
ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΗΣ ΤΟΠ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓ. ΑΝΔΡΕΑ '' (Αρ.Μελ.
1013/2019 -Προϋπολογισμός : 25.000,00 ευρώ με ΦΠΑ)

ΘΕΜΑ 11ο Έγκριση μελέτης-τευχών δημοπράτησης του έργου με τίτλο “AΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ

ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΟΦΡΥΝΙΟΥ” (Αρ. Μελ. 1010/2019)

ΘΕΜΑ 12ο

Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης, του έργου: "Επανάχρηση κτιρίου πρώην
Λέσχης Αξιωματικών (ΛΑΦ) Ελευθερούπολης" με αριθμ. 1012/2019, έγκρισης υποβολής
πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο "Επανάχρηση κτιρίου πρώην Λέσχης
Αξιωματικών (ΛΑΦ) Ελευθερούπολης" στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στα πλαίσια της
πρόσκλησης V με τίτλο "Ανέγερση και Επανάχρηση δημοτικών κτιρίων" και με αρ. πρωτ.
65574/19.11.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών και έγκριση συμπερίληψής του στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΕΡΕΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" (Αριθµός Μελέτης: 1013/2016 – Προϋπολογισμός 12.500,00 €)

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ

ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΡΦΑΝΙΟΥ " (Αρ. Μελ. 1067/2016)

ΘΕΜΑ 15ο

Τροποποίηση ερυθράς τριών δημοτικών οδών που περιγράφονται από τα αξονόσημα
Κ640-Κ639-Κ636-Κ638-Κ632-Κ616-Κ613-Κ596-Κ595 (ΜΗΚΟΤΟΜΗ 30), Κ1122-Κ625-
Κ624-Κ622-Κ621-Κ633-Κ620-Κ635-Κ637-Κ638 (ΜΗΚΟΤΟΜΗ 75) & Κ620-Κ1213-
Κ1212-Κ1211-Κ1210-Κ619 (ΜΗΚΟΤΟΜΗ 74) εντός εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου
Νέας Ηρακλείτσας του Δ. Παγγαίου μεταξύ των ΟΤ149-ΟΤ150-ΟΤ152-ΟΤ153

ΘΕΜΑ 16ο

Γνωμοδότηση για την μη προβολή δικαιώματος κυριότητας από τον Δ. Παγγαίου, για το
υπ' αρ. 139 οικόπεδο έκτασης 1143τ.μ. που κείται στο ΟΤ 17 στο συνοικισμό
Ακροποτάμου του Δήμου Παγγαίου, στην Ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου

ΘΕΜΑ 17ο

Γνωμοδότηση για την εκμίσθωση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε.
Καβάλας, τμήματος του υπ' αρ. 910 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 11551.24τ.μ.
που βρίσκεται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Γαβριηλίδη
Ευστάθιο

ΘΕΜΑ 18ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμημάτων του υπ' αρ. 770 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεων 2500.32τ.μ. και
2302.32τ.μ. που βρίσκονται στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ.
Καριπίδη Αντώνιο

ΘΕΜΑ 19ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
δύο τμημάτων κοινόχρηστων εκτάσεων εμβαδού 10.78τ.μ. & 512.25τ.μ. που βρίσκονται
στο αγρόκτημα Νικήσιανης-Γεωργιανής του Δήμου Παγγαίου στον κ. Παπαζούδη
Απόστολο

ΘΕΜΑ 20ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του υπ' αρ. 2659 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 400.52τ.μ. που
βρίσκεται στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Παπαδόπουλο
Συμεών

ΘΕΜΑ 21ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
δύο τμημάτων των υπ' αρ. 2665 και 2659 κοινόχρηστων αγροτεμαχίων συνολικής
εκτάσεως 776.05τ.μ. που βρίσκονται στον οικισμό Παλαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου
στον κ. Χατζηαθανασιάδη Νικόλαο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

X
+
error: Content is protected !!
No Notify!