Σήμερα δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 19-09-2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 37η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 38η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο
39η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 5ο
Καθορισμός ανώτατου ύψους Προϋπολογισμού Εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας του Δήμου Παγγαίου, για το Οικονομικό Έτος 2019
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση της αριθ. 68/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά «Ψήφιση σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων οικονομικού έτους 2019 του Ν.Π.Δ.Δ “Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”»
ΘΕΜΑ 7ο
Περί έγκρισης μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ» ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ” (Αρ. μελέτης 1043/2018, Προϋπολογισμός 1.897.000,00€), έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΚΑΡΑΚΑΞΑΣ» ΕΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΝΙΚΗΣΙΑΝΗΣ” στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι και στην Ομάδα έργων Β, στα πλαίσια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 18334/10.05.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση μελέτης -τευχών δημοπράτησης του έργου “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ ” (Αρ. μελέτης 1044/2018, Προϋπολογισμός 320.000,00€)
ΘΕΜΑ 9ο
Επικαιροποίηση μελέτης-τευχών δημοπράτησης του έργου “Ανακαίνιση διατηρητέων κτιρίων Μετοχίου Ι. Σκήτης Αγ. Ανδρέα και Νεοκλασσικού οδού Εγνατίας Ελευθερούπολης” (Αρ. μελ. 1041/2016-Προϋπολογισμός 383.000,00 €), λόγω αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24% και έναρξης ισχύος του Ν4412/2016
ΘΕΜΑ 10ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 60/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κατάταξης των αθλητικών εγκατάστασεων σε κατηγορίες βάσει του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999, όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4479/2017
ΘΕΜΑ 11ο
Λύση της από 22-12-1995 μίσθωσης έκτασης περίπου 500τμ που βρίσκεται στη θέση “Ασβεσταριά” της Τ.Κ. Ν. Ηρακλίτσας της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 12ο
Λύση της από 31-03-2010 μίσθωσης έκτασης περίπου 500τμ που βρίσκεται στη θέση “Ασβεσταριά” της Τ.Κ. Ν. Ηρακλίτσας της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 13ο
Λύση της από 14-07-1999 μίσθωσης έκτασης περίπου 500τμ που βρίσκεται στη θέση “Γεντίκι” της Δ.Κ. Ελευθερούπολης της Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 14ο
Λύση της από 19-06-2009 μίσθωσης έκτασης 500τμ που βρίσκεται στη θέση “ΑΗΛΙΑΣ” της Τ.Κ. Φωλεάς της Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου-Ανάκληση της αριθ. 164/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 15ο
Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
838 προβολές
X
+