Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

 Σήμερα 03-04-2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
5η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο
Ανάληψη οφειλών της Αν.Ε.Θ. ΑΕ από τον Δήμο Παγγαίου κατά την αναλογία του ποσοστού συμμετοχής του στην ΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 109 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4483/2017
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης ή μη διαγραφής οφειλής
ΘΕΜΑ 5ο
Πρόσληψη προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων πρόσκαιρων αναγκών τρίμηνης χρονικής διάρκειας μέσα σε συνολικό διάστημα 12 μηνών (Ναυαγοσώστες)
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση της αριθ. 47/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Δήμου Παγγαίου που αφορά “Περί έγκρισης τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ)”
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση της αριθ. 27/2018 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου που αφορά “3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 8ο
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ” Κατασκευή χλοοτάπητα Δημοτικού Γηπέδου στην Τ.Κ. Αγ. Ανδρέα” (αρ. μελ 1020/2014, Π/Υ: 12.500,00€)
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου : «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΟΦΡΥΝΙΟΥ» (Αρ. Μελ. 1030/2013 – Π/Y: 120.500,00 €)
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Παγγαίου και εξουσιοδότησης εκπροσώπου στην πρόσκληση με κωδικό 10.4.15.1.2-3 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακούς Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοσίων Κτιρίων – Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και Αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις» για το έργο με τίτλο “Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 11ο
Περί έγκρισης συμπερίληψης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση του Κλειστού Γυμναστηρίου ΔΑΚΕ Δήμου Παγγαίου” στο περιεχόμενο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 12ο
Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ» (αρ.μελέτης: 1017/2017)
ΘΕΜΑ 13ο
Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Καθαρισμός Περιαστικού δάσους Ελευθερούπολης» (Αριθμ. Μελ.: 1085 / 2016, Σύμβαση έργου 9.895,03 €)
ΘΕΜΑ 14ο
Συγκρότηση επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση συνθηκών προσπελασιμότητας Τμήματος Οδού στην Τ.Κ. Ορφανίου» (Αριθμ. Μελ.: 1063 / 2016, Σύμβαση έργου 16.283,46 €)

 

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,176 προβολές
X
+