Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

“Διπλό” Δημοτικό συμβούλιο σήμερα στον Δήμο Παγγαίου.

A) 31-01- 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Εκλογή αναπληρωματικού μέλους της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής από την Πλειοψηφία  του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ 2ο Εκλογή τακτικού μέλους της πλειοψηφίας και αναπληρωματικού μέλους της μειοψηφίας στην Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

 

B)  31-01- 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο Ορισμός Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΝΠΔΔ "ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ

ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ"

ΘΕΜΑ 2ο Εγγραφή του Δήμου Παγγαίου ως συνδρομητή σε εφημερίδες έντυπες και
ηλεκτρονικού τύπου για το έτος 2018 και εφεξής-Καθορισμός ετήσιου ποσού συνδρομής

ΘΕΜΑ 3ο

Έγκριση διάθεσης πιστώσεων βάσει του άρθρου 158 παρ.3 του Ν. 3463/2006: Α) Εκτός
εστίασης, Β) Είδη σημαιοστολισμού και φωταγωγήσεων

ΘΕΜΑ 4ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα
ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης της αριθμ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «Έγκριση και ψήφιση της
1ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2018 »

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση τευχών δημοπράτησης και έγκριση υποβολής πρότασης για την ένταξη της
πράξης «ΤΟΠΙΚΟ ΧΩΡΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ (Τ.Χ.Σ) ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανατολική Μακεδονία Θράκη» στα πλαίσια της πρόσκλησης με κωδικό ΟΠΣ
2332

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & έγκριση διενέργειας πραγματοποίησης δαπανών για

την Προμήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση Διενέργειας-Πραγματοποίησης Δαπανών του Π/Υ 2018 του Δήμου κατά τα

προβλεπόμενα από το Π.Δ. 80/2016

ΘΕΜΑ 9ο

Έγκριση Πρωτογενούς Αιτήματος & έγκριση διενέργειας πραγματοποίησης δαπανών για
το έργο: "Παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων οδών στον Δ. Παγγαίου” (30/7323.069, Αρ.
Μελ. 1001/2018-Π/Υ:340.000, πιστώσεις: ΣΑΤΑ)

ΘΕΜΑ 10ο

Έγκριση μελέτης, τευχών δημοπράτησης και τρόπου εκτέλεσης για το έργο:
"Παρεμβάσεις ασφαλτοστρώσεων οδών στον Δ. Παγγαίου” (Αρ. Μελ. 1001/2018,
Π/Υ:340.000€, πιστώσεις: ΣΑΤΑ)

ΘΕΜΑ 11ο

Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 394/2017 απόφασης περί έγκρισης κατάταξης των
αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες βάσει του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999,
όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4479/2017

ΘΕΜΑ 12ο Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ  & 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έργου : "ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΓΗΠΕΔΟΥ

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Ν. ΠΕΡΑΜΟΥ" (Αρ.Μελ.1019/2017)

ΘΕΜΑ 13ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Επιδιορθώσεις
υφιστάμενων υποδομών πλατείας στο κέντρο του οικισμού Παλαιοχωρίου" (αρ.
μελ.:1078/2016)

ΘΕΜΑ 14ο Περί έγκρισης Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής του κ. Βασιλειάδη Χαράλαμπου από

το υπ' αρ. 1190 Κ.Χ.-ρέμα του αγροκτήματος Ελαιοχωρίου (Σ.Δ.1963)

ΘΕΜΑ 15ο

Περί έγκρισης απευθείας παραχώρησης εκμίσθωσης του ακινήτου, υπ’ αριθμ. 56
αγροτεμαχίου ( πρώην σχολικό), έκτασης 4.250τμ αγροκτήματος Κοκκινοχωρίου που
βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού

ΘΕΜΑ 16ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Π.Ε. Καβάλας, τμήμα του
υπ’ αρ. 2207 κοινοχρήστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 227.28 τ.μ. που βρίσκεται στο
Αγρόκτημα Παλαιοχωρίουτου Δήμου Παγγαίου στον κ. Αθανασιάδη Αθανάσιο

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,203 προβολές
X
+