Σήμερα δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 19-01-2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
1η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Δ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2017 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2017
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των Τμημάτων 13 και 14 της Προμήθειας Τροφίμων
ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης διενέργειας Προμήθειας ελαστικών μεταφορικών μέσων-Μ.Ε.
ΘΕΜΑ 6ο
Περί έγκρισης μείωσης μισθώματος δημοτικού ακινήτου κατόπιν σχετικής αιτήσεως του μισθωτή
ΘΕΜΑ 7ο
Διαγραφή ποσού μισθωμάτων κατόπιν αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
ΘΕΜΑ 8ο
Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
ΘΕΜΑ 9ο
Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή οφειλών
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμ. 50 αγροτεμαχίου, έκτασης 1.940,00 τ.μ. αγροκτήματος Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου -Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση εκμίσθωσης του με αριθμ. 51 αγροτεμαχίου, έκτασης 2.250,00 τ.μ. αγροκτήματος Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Ορφανού του Δήμου Παγγαίου -Κατάρτιση των όρων δημοπράτησης
ΘΕΜΑ 12ο
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2018
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση μελέτης – τευχών δημοπράτησης και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ” (Αρ. μελ. 1123/2017, Π/Υ 400.000,00€)
ΘΕΜΑ 14ο
Περί έγκρισης κοπής δέκα (10) επικίνδυνων δένδρων πεύκης στην Δ.Κ. Ν. Περάμου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,313 προβολές
X
+