Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) όπως ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11/03/2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) και τις όμοιες της υπ’ αριθ. 40 Εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αριθ. Πρωτ. 20930/31-03-2020), καλείστε να συμμετέχετε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιάσκεψης μέσω της εφαρμογής Webex, στις 08-05-2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα έναρξης 12:00, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
17η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 2ο
18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2020
ΘΕΜΑ 3ο
Περί έγκρισης αιτήματος του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Άρδευσης Παγγαίου (Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π) που αφορά οικονομική ενίσχυση της Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5.α του άρθρου 43 της από 30.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 75/Α’ /30.03.2020)
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης κοπής δέντρου στην Κοινότητα Κοκκινοχώματος της Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!