Σήμερα,  02-10-2019 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Δ. Παγγαίου για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο 6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο 32η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο 33η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 5ο Συγκρότηση Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, σύμφωνα με τις

διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 13 του Ν. 3013/2002 όπως ισχύει σήμερα

ΘΕΜΑ 6ο Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τη δημοτική περίοδο 01/09/2019-

31/12/2023

ΘΕΜΑ 7ο

Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στον Σύνδεσμο Δήμων & Κοινοτήτων
Ιαματικών Πηγών Ελλάδος (ΣΔΙΠΕ), για την δημοτική περίοδο 01/09/2019-31/12/2023,
σύμφωνα με το άρθρο 246 του Ν. 3463/2006, τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 και του
Ν. 4623/2019

ΘΕΜΑ 8ο

Ανάκληση της αριθ. 253/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί
ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Παγγαίου

ΘΕΜΑ 9ο

Ανάκληση της αριθ. 254/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου περί
ορισμού Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Παγγαίου

ΘΕΜΑ 10ο Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Παγγαίου

ΘΕΜΑ 11ο Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου

Παγγαίου

ΘΕΜΑ 12ο

Καθορισμός αποζημίωσης Προέδρου και Μελών Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου «ΚΕΔΗΠ» σε συνέχεια της υπ’ αριθ.
101/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΗΠ

ΘΕΜΑ 13ο

Έγκριση της υπ’ αριθ. 100/2019 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου «ΚΕΔΗΠ» που αφορά «Έγκριση
πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής »

ΘΕΜΑ 14ο

Γνωμοδότηση για την μη προβολή δικαιώματος κυριότητας από τον Δ. Παγγαίου, δύο
τμημάτων των υπ' αρ. 1725 & 1809γ αγροτεμαχίων εκτάσεων 2223.25τ.μ.. &
510.84τ.μ. αντιστοίχως, που βρίσκονται στο αγρόκτημα Ν.Περάμου του Δήμου Παγγαίου
στους κυρίους Τερετίδη Νικόλαο του Χαραλάμπου & Τερετίδη Κυριάκο του Χαραλάμπου

ΘΕΜΑ 15ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του υπ' αρ. 178 οικοπέδου εκτάσεως 292.15τ.μ. που βρίσκεται εντός του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του οικισμού Δωματίων του Δήμου Παγγαίου στον κ.
Παναγιώτη Καζαντζίδη

ΘΕΜΑ 16ο

Διατύπωση γνώμης για την χορήγηση έγκρισης διενέργειας ερευνητικών εργασιών
δημοτικού λατομικού χώρου σχιστολίθων έκτασης 30,699737 στρεμμάτων, στη θέση
"Αλώνια" στην κοινότητα Ελευθερούπολης, στην Δ.Ε. Ελευθερούπολης του Δήμου
Παγγαίου της Π.Ε. Καβάλας

ΘΕΜΑ 17ο

Εξέταση της αριθ. πρωτ. εισερχ. 15734/12-09-2019 αίτησης της κ. DOBRINKA PETROVA
για μείωση μισθώματος του δημοτικού ακινήτου-καφενείο, εμβαδού 84τ.μ., που
βρίσκεται εντός του αριθ. 44 οικοπέδου του Ο.Τ. 9, στην Κοινότητα Ν. Ηρακλίτσας της
Δ.Ε. Ελευθερών του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!