Σήμερα Δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου

Σημέρα Τρίτη 06-11-2018 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει σε Τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβουλίου Παγγαίου , για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 43η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο
44η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο
45η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2018
ΘΕΜΑ 5ο
Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από 29/10/2018 έως 30/10/2018
ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση μετάβασης του Ειδικού Συνεργάτη κ. Ιωάννη Τσουκαλίδη στο Gotse Delchev της Βουλγαρίας, στις 26/11/2018, για να συμμετέχει στην συνάντηση εργασίας έργου MED4ALL-Εξειδίκευση πίστωσης προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ
ΘΕΜΑ 8ο
Εξειδίκευση πίστωσης σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, στον Κ.Α Εξόδων 00/6738.001 με τίτλο «Χρηματοδότηση Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης (παρ.1 άρθρου 259 ΚΔΚ) με την επωμυμία ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧ/ΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ (ΚΕ.ΔΗ.Π)» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση της αριθ. 147/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Καθορισμός ανώτατων χρηματικών ορίων αποζημίωσης Προέδρου και μελών της ΚΕΔΗΠ σύμφωνα με την ΚΥΑ42188/08.07.2018 (ΦΕΚ 470/20.08.2018 τεύχος ΥΟΔΔ) »
ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση της αριθ. 156/2018 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Περί εγκρίσεως του απολογισμού, ισολογισμού καιθ έκθεσης πεπραγμένων της διαχειριστικής περιόδου του οικονομικού έτους 2017 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Παγγαίου»
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Παγγαίου στο πρόγραμμα Black Sea Basin 2014-2020, στην προτεραιότητα 2.1 Βελτίωση της Κοινής Παρακολούθησης του Περιβάλλοντος” με ενδεικτικό τίτλο “Improving Environmental Monitoring in Protected Areas through the Use of Innovative Technologies – ProInno
ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Παγγαίου στο πρόγραμμα “Free Wi-Fi for Europeans
ΘΕΜΑ 13ο
Περί εξέτασης απόσυρσης της υποβληθείσας πρόστασης µε τίτλο “ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” στην πρόσκληση με α/α ΟΠΣ 2149 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΕΜΑ 14ο
Περί έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο “ΤΟΠΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥ ΚΛΑΣΜΑΤΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” στα πλαίσια της πρόσκλησης με α/α ΟΠΣ 3344 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ”

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου “ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΤΟΥ Δ. ΠΑΓΓΑΙΟΥ”

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση συμπερίληψης του έργου ”Αγροτική οδοποιία Δήμου Παγγαίου” στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 18ο
Έγκριση της αρ. 1046/2018 μελέτης του έργου : “Αγροτική οδοποιία Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 19ο
Έγκριση υποβολής αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ (Πρόσκληση IV) στον άξονα προτεραιότητας “Δράσεις για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας” της πράξης με τίτλο ”Αγροτική οδοποιία Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 20ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: “Kατασκευή παιδικών χαρών” (Αρ. Μελ. 1123/2017)
ΘΕΜΑ 21ο
Επικαιροποίηση τευχών δημοπράτησης της προμήθειας με τίτλο : “Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Παγγαίου” (Αρ. Μελ. 1019/2018)
ΘΕΜΑ 22ο
Εξέταση αιτήσεων περί διαγραφής οφειλών

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
718 προβολές
X
+