Σήμερα δημοτικό συμβούλιο Δ. Παγγαίου

Σήμερα  21-07-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , θα γίνει  Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:  

 
ΘΕΜΑ 1οΤροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Παγγαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  24 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94)

ΘΕΜΑ 2οΑπασχόληση προσωπικού με νέες συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με τις εξαιρετικές προϋποθέσεις της παρ. 2 του άρθρου 24 του Ν. 4479/2017 (Α’ 94)

ΘΕΜΑ 3ο23η Αναμόρφωση προϋπολογισμού  Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017  

ΘΕΜΑ 4οΑνάκληση της αριθ. 190/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Παγγαίου βάσει του αριθ. 11120/08.07.2017 εγγράφου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, Τμήμα Δ/κό – Οικ/κο Ν. Καβάλας

ΘΕΜΑ 5οΔιαπίστωση επάρκειας προσωπικού και υλικοτεχνικής υποδομής για την άσκηση πολεοδομικών αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τα άρθρα 94 και 95 (παρ. 1  περ. α) του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθ. 1 του Ν.4147/2013, το άρθρο 31 του Ν.4257/2014 και το άρθρο 77 του Ν. 4445/2016

ΘΕΜΑ 6οΈγκριση μελέτης -τευχών δημοπράτησης της Υπηρεσίας: “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Ε.  ΟΡΦΑΝΟΥ , ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1061/2017). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.884.810,47€   (ΜΕ ΦΠΑ 24%)

ΘΕΜΑ 7οΠερί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (κωδ. ΟΠΣ: 385865)  (Προϋπολογισμός 12.750.000,00)

ΘΕΜΑ 8οΠερί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου  “Κατασκευή Πολιτιστικού Κέντρου Ν. Περάμου”, αρ. μελ. 223/07

ΘΕΜΑ 9οΑποδοχή της υλοποίησης του εγκεκριμένου έργου με τίτλο “Improving access and quality of health services in inaccessible and remote settlements of the border region of Gotse Delchev Municipality and Municipality of Paggaio” και ακρωνύμιο “MED4ALL” του άξονα προτεραιότητας “4. A Socially Inclusive Cross-Border Area’, της προτεραιότητας “9a”, του Προγράμματος “INTERREG V-A Greece-Bulgaria 2014-2020”, σύμφωνα με τις προδιαγραφές και όρους του προγράμματος,και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να υπογράψει όλα τα σχετικά έγγραφα

ΘΕΜΑ 10οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρίθμ. 1235  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 5256,90τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τερζόγλου Δημήτριο

ΘΕΜΑ 11οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρίθμ. 1234  κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 7487,44τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Γαληψού του Δήμου Παγγαίου στον κ. Τερζόγλου Δημήτριο

ΘΕΜΑ 12οΓνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του υπ’ αρίθμ. 1276ριζ κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 1016,006τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Νέας Ηρακλείτσας του Δήμου Παγγαίου στον κ.Καρακοσμά Στυλιανό και στην κ.Καρακοσμά Δέσποινα

ΘΕΜΑ 13οΈγκριση της αριθ.  106/2017 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου που αφορά «Έγκριση και ψήφιση της 7ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017 και έγκριση και  ψήφιση πιστώσεων σε Κ.Α εξόδων του  προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2017» 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

                                                       ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,157 προβολές
X
+