Σήμερα δημοτικό συμβούλιο Δ.Παγγαίου

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 28-06-2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
18η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 2ο
19η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 3ο
20η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 4ο
Αποδοχή χρηματοδότησης-21η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2017
ΘΕΜΑ 5ο
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2017
ΘΕΜΑ 6ο
Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου στην Αθήνα από 21/06/2017 έως 22/06/2017
ΘΕΜΑ 7ο
Επιχορήγηση Αθλητικού Συλλόγου Δήμου Παγγαίου και ψήφιση πίστωσης
ΘΕΜΑ 8ο
Αποδοχή των όρων απευθείας μίσθωσης τμήματος ισογείου, μεικτού εμβαδού 248 τ.μ. , του ακινήτου ΑΒΚ 8 Καβάλας , κυριότητας ΕΤ.Α.Δ.
ΘΕΜΑ 9ο
Τροποποίηση απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου για την μίσθωση θέσεων, στο ακίνητο με ΑΒΚ 3408, για την λειτουργία αναψυκτηρίων στην περιοχή “Αμμόλοφοι” Καβάλας
ΘΕΜΑ 10ο
Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 5 ” Ενταφιασμός νεκρών” του Κανονισμού Δημοτικών Κοιμητηρίων Γενικά του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση απασχόλησης μαθητών των επαγγελματικών σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ, που θα απασχοληθούν για πρακτική άσκηση στο Δήμο Παγγαίου κατά το σχολικό έτος 2017-2018
ΘΕΜΑ 12ο
Πρόσληψη προσωπικού στην Παιδική Εχοχή-Κατασκήνωση Ν. Περάμου σύμφωνα με την κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις Παιδικές Εξοχές-Κατασκηνώσεις Κρατικού Προγράμματος σε Δήμους
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση πρακτικών δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου που περιγράφεται από τα σημεία «Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Ρ-Σ-Τ-Υ-Α» εμβαδού 11.762,45 τ.μ. και αποτελεί τμήμα του με αριθμό 375 δημοτικού ακινήτου-αγροτεμαχίου εμβαδού 11.940,00 τ.μ., στο αγρόκτημα Κοκκινοχωρίου της Τοπικής Κοινότητας Ποδοχωρίου
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξη) με την ονομασία “Αποτελεσματικές Πολιτικές για διάρκεια και βιωσιμότητα έργων που υλοποιούνται στον τομέα του πολιτισμού”, προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «INTERREG EUROPE»
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση μελέτης -τευχών δημοπράτησης-ορισμός τρόπου εκτέλεσης της Υπηρεσίας: “ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ. Ε. ΟΡΦΑΝΟΥ , ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΚΑΙ ΠΙΕΡΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ” (ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ: 1061/2017). ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.884.810,47€ (ΜΕ ΦΠΑ 24%)
ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση μελέτης -τευχών δημοπράτησης-ορισμός τρόπου εκτέλεσης του έργου με τίτλο : ” Παρεμβάσεις στο γήπεδο Οφρυνίου ” (αρ.μελ.1056/2017 – και προυπολογισμό 74.400,00 ευρώ με ΦΠΑ
ΘΕΜΑ 17ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «Ανάπλαση περιοχής πλατείας Ταξιαρχών στη Τ.Κ. Ελευθερών» (Αριθμ. Μελ.: 1066/2015)
ΘΕΜΑ 18ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου  «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» (Αριθμ. Μελ.: 1035/2015)
ΘΕΜΑ 19ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου  «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΜΥΡΤΟΦΥΤΟΥ» (Αριθμ. Μελ.: 1055/2015)
ΘΕΜΑ 20ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ “ΙΡΛΑΝΔΙΚΗΣ” ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ Τ.Κ. Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΤΣΑΣ» (Αριθμ. Μελ.: 1094/2013)
ΘΕΜΑ 21ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών. ΕΡΓΟ: «Παρεμβάσεις σε κοιμητήρια και λοιπές υποδομές του Δ. Παγγαίου» ΑΡ. ΜΕΛ.: 1064 / 2016
ΘΕΜΑ 22ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ (τακτοποιητικού) του έργου «Επιδιορθώσεις υφιστάμενων υποδομών πλατείας στο κέντρο του οικισμού Παλαιοχωρίου » (Αρ. μελ.: 1078/2016 – πιστώσεις: ΥΜΑΘ)
ΘΕΜΑ 23ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου : ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΤΗΣ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΟΡΦΑΝΙΟΥ (Προϋπολογισμός 39.987,28 € – Αρ. μελέτης: 1067/2016)
ΘΕΜΑ 24ο
Περί καταβολής αποζημίωσης λόγω διάλυσης σύμβασης, για το έργο : “ΔΙΑΝΟΙΞΗ-ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ” (ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 1019 / 2013 – ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΤΥΛΙΑΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ – ΚΑΣΤΡΑΝΗ)

     
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,342 προβολές
X
+