Σήμερα Παρασκευή 18-10-2019 και ώρα 19:00 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο με τα 18 παρακάτω θέματα.

ΘΕΜΑ 1ο Ψήφιση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου για το οικονομικό έτος 2020
ΘΕΜΑ 2ο 34η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο 35η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 4ο 36η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Γ΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2019 για τον έλεγχο

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2019

ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης υπηρεσιών
ΘΕΜΑ 7ο Καθορισμός ανώτατου ύψους Προϋπολογισμού Εξόδων δημοτικής ή τοπικής κοινότητας

του Δήμου Παγγαίου, για το Οικονομικό Έτος 2020

ΘΕΜΑ 8ο Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

ΘΕΜΑ 9ο Εκλογή εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου στη Γενική Συνέλευση της Π.Ε.Δ. Ανατολικής

Μακεδονίας και Θράκης

ΘΕΜΑ 10ο

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στην γνωμοδοτική επιτροπή σε θέματα ανέλκυσης,
απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων στην περιοχή δικαιοδοσίας του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας για το έτος 2020

ΘΕΜΑ 11ο

Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Παγγαίου για την συγκρότηση επιτροπής του άρθρου
3 παρ. 2 του Ν. 2734/99 "Επιτροπή Αδειών Εγκατάστασης ατόμων εκδιδομένων με
αμοιβή" της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας

ΘΕΜΑ 12ο Ορισμός υπεύθυνου λογαριασμού Ταμειακής Διαχείρισης
ΘΕΜΑ 13ο

Περί έγκρισης απευθείας παραχώρησης του δημοτικού ακινήτου ισόγειου καταστήματος
και μόνον εμβαδού 120,17τ.μ. που αποτελεί τμήμα του διώροφου κτιρίου-πρώην
κοινότητα Ελευθερών που βρίσκεται στο υπ' αριθ. 272 οικόπεδο εμβαδού 484,00 τ.μ.
στο Ο.Τ. 47, εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Κοινότητας Ελευθερών

ΘΕΜΑ 14ο

Περί έγκρισης απευθείας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου κυλικείο – Bar του Κλειστού
Γυμναστηρίου Ελευθερούπολης του Δήμου Παγγαίου εμβαδού 3,65 τ.μ. που
συνοδεύεται από αποθήκη εμβαδού 3,60 τ.μ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2.α
του άρθρου 196 του Ν. 4555/2018

ΘΕΜΑ 15ο

Τροποποίηση της αριθ. 104/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου που
αφορά "Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103
του Ν.3852/2010"

ΘΕΜΑ 16ο

Τροποποίηση της αριθ. 105/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου που
αφορά "Συγχώνευση Σχολικών Επιτροπών των σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103
του Ν.3852/2010"

ΘΕΜΑ 17ο Ονοματοδοσία οδού στην Ελευθερούπολη της Κοινότητας Ελευθερούπολης του Δήμου

Παγγαίου

ΘΕΜΑ 18ο

Χορήγηση άδειας λειτουργίας επιχείρησης προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου
"Επιχείρηση μαζικής εστίασης μερικής επεξεργασίας (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ-
ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)-ΣΕΪΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ

     

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!