Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής από Δήμους & Περιφέρειες

Την αποστολή αιτημάτων των Δήμων και Περιφερειών, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών, για την έγκριση θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής (Π.Φ.Α.), στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ), περιόδου 2018-2019, ζητά με έγγραφό του προς τους 325 Δήμους και τις 13 Περιφέρειες της Χώρας, το Υπουργείο Πολιτισμού & Αθλητισμού.

Για την έγκριση της πρόσληψης του προσωπικού αυτού και την κατανομή των εγκεκριμένων θέσεων ανά φορέα, θα εκδοθεί Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των Υπουργών Πολιτισμού & Αθλητισμού, Εσωτερικών, Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Προθεσμία για τους Δήμους

Οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ αυτών καλούνται να στείλουν τα αιτήματά τους το αργότερο έως 13 Απριλίου 2018, στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, της Διεύθυνσης Άθλησης για Όλους, Προβολής, Ανάπτυξης Αθλητισμού, Επιστημονικής Υποστήριξης & Διεθνών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, προκειμένου να αξιολογηθούν, συνοδευόμενα από: α) Απόφαση οικείου Συμβουλίου, β) Βεβαίωση Οικονομικής Υπηρεσίας, γ) Σχέδιο Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-19 και δ) Δικαιολογητικά Πιστοποίησης Φορέα.

Επίσης, οι Αιτήσεις – Προτάσεις Υλοποίησης Π.Α.γ.Ο. περιόδου 2018-19, θα πρέπει να κατατεθούν στο Τμήμα Σχεδιασμού, Παρακολούθησης και Ελέγχου Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους, όπως προβλέπεται στο άρθρο 7 του Οργανωτικού Πλαισίου ΠΑγΟ, έως 31/5/2018.

Τέλος, στο ίδιο έγγραφο τονίζεται ότι, η ΓΓΑ για την κάλυψη των αναγκών ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, για την περίοδο 2018-19, θα δώσει έμφαση στα ΠΑγΟ που απευθύνονται στους Ρομά.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
812 προβολές
X
+