Τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, θα πραγματοποιηθεί στις 31-03-2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων «ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ» της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης (Διοικητήριο) 1ος όροφος, Λεωφ. Δημοκρατίας 1, Κομοτηνή.
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης (σύμφωνα και με τις διατάξεις του Ν.3852/2010: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης») είναι τα εξής:
Α. Ανακοινώσεις Προέδρου
Β. Ανακοινώσεις Περιφερειάρχη

ΕΠΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

 1. Θέμα: «Αντιπλημμυρική θωράκιση περιοχής Ερυθροποτάμου στον Δήμο Διδυμοτείχου της ΠΕ
  Έβρου».
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
 2. ΘΕΜΑ: Ακίνητη Περιουσία της Περιφέρειας.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος
 3. Θέμα: Οδική ασφάλεια στην Π.Ε Καβάλας.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
 4. Θέμα: «Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΔΔ οικ 4697/ 9-10-2019 (Β’ 4064) απόφαση μεταβίβασης
  άσκησης αρμοδιοτήτων επί αποφάσεων εγγράφων και άλλων πράξεων στους Αντιπεριφερειάρχες της
  Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
 5. Θέμα: «Προβλήματα βατότητας και προσβασιμότητας παλιάς εθνικής οδού Παρανεστίου –
  Σταυρούπολη»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
 6. ΘΕΜΑ: Για το πρόβλημα της απόρριψης κενών συσκευασιών σκευασμάτων γεωργικών φαρμάκων
  και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος.

2
Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.

 1. ΘΕΜΑ: «ΠΡΟΣΕΙΣΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ»
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.
 2. ΘΕΜΑ: Κατάσταση του οδοστρώματος του δρόμου που οδηγεί στην Ιερά Μονή Αγίου
  Παντελεήμονα στον Πρίνο Θάσου.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.
 3. ΘΕΜΑ: Μετεγκατάσταση του ΚΕΣΥ Ξάνθης και ασφαλή λειτουργία του 1ου Ειδικού Σχολείου Ξάνθης.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.
 4. ΘΕΜΑ: Μεταφοράς των μαθητών του Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου Ευμοίρου Ξάνθης.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Σιδέρης Μιχαηλίδης.
 5. Θέμα: Έλεγχοι στατικότητας σε γέφυρες και άλλες υποδομές στην Περιφέρεια ΑΜΘ.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Χριστόδουλος Τοψίδης.
 6. ΘΕΜΑ: Δημόσιο ΚΤΕΟ Καβάλας.
  Επερωτών: Ο Περιφερειακός Σύμβουλος κ. Κατσιμίγας Κωνσταντίνος
  ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 7. Έγκριση Εισηγητικής Έκθεσης επί της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας
  Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης του οικονομικού έτους 2023.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κ. Χάρις Αρμεντζίδης.
 8. Έγκριση 4ης Τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Π.Α.Μ.Θ. 2023.
  Εισηγητής: Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
  Τρίφων Εξάρχου.
 9. Έγκριση τροποποίησης 116/2022 Απόφασης εξουσιοδότησης για το δικαίωμα υπογραφής
  Επιταγών Εντολών Πληρωμής και Εντολών Εκτέλεσης Αρχείων Μεταφοράς Πιστώσεων και Ηλεκτρονικής
  Πληρωμής σε υπαλλήλους της Π.Α.Μ.Θ.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κ. Χάρις Αρμεντζίδης.
 10. Έγκριση υπογραφής Σύμβασης Χορήγησης Χρεωστικής Κάρτας με όριο ανάληψης 2.000,00€ με
  την Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω της
  παραπάνω Κάρτας.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/σης Οικονομικού κ. Χάρις Αρμεντζίδης.
 11. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ξάνθης έως 30-06-2023, σύμφωνα με το άρθρο 64 παράγραφος 2 του Ν.
  5027/2023, ΦΕΚ Α’ 48/02.03.2023 με θέμα: «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά των μαθητών και τις
  διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών -Τροποποίηση άρθρων 391 ν.
  4957/2022 και άρθρου 188 ν. 4972/2022».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης.
 12. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης
  χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Έβρου, έως 30/06/2023, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 5027/2023
  «Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων

3

συμβάσεων μεταφοράς μαθητών – Τροποποίηση άρθρων 391 ν.4957/2022 και άρθρου 188 ν. 4972/2022
(ΦΕΚ 48/Α/2-3-2023).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου. Κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.

 1. Έγκριση Πρακτικού Νο15 για την παράταση της από 20/04/2021 (ΑΔΑ: Ψ3ΣΝ7ΛΒ-ΩΤΦ, ΑΔΑΜ:
  21SYMV008492041) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο Β. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Γ. ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Ο.Ε.,
  για την προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε.
  Έβρου, διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου. Κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
 2. Έγκριση Πρακτικού Νο16 της Επιτροπής παραλαβής από 22/04/2021 (ΑΔΑ: ΨΓΒΓ7ΛΒ-Β1Ν, ΑΔΑΜ:
  21SYMV008511976) υπογραφείσας σύμβασης με τον ανάδοχο ΜΑΚΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑ ΣΙΑ Ε.Ε. για την
  προμήθεια καυσίμων θέρμανσης, κίνησης, λιπαντικών κλπ. για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Ε. Έβρου,
  διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Έβρου. Κ. Δημήτριος Πέτροβιτς.
 3. Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου ΥΕ στην Π.Ε. Δράμας, μέσω συμμετοχής στο πρόγραμμα
  απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ. 8.500 μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55- 67 ετών, με δυνατότητα παράτασης
  12 μηνών.»
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
 4. «Έγκριση επιμήκυνσης κατά 12 μήνες του Προγράμματος ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια
  ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα, στην
  Π.Α.Μ.Θ./Π.Ε. Καβάλας».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
 5. Έγκριση τρίτης παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Π.A.M.-Ο. και « Ε.Ο. A.E.» για
  την υλοποίηση της μελέτης «Μελέτη αποκατάστασης γέφυρας παλαιού Νοσοκομείου Καβάλας οδού
  Νυρεμβέργης».
  Εισηγητής: Ο Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης της ΠΑΜΘ κ. Μιχαήλ Αμοιρίδης.
 6. Έγκριση για εφαρμογή του αρ. 109 του ν. 3852/2010 για τις οφειλές της Ανώνυμης Εταιρείας με την
  επωνυμία «ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΑΛΑΚΡΟΥ ΑΕ» προς ΔΥΟ και ΕΦΚΑ.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
 7. Έγκριση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στα πλαίσια κατασκευής του έργου
  «Ανακατασκευή του κόμβου ΣΟΦΤΕΞ και μετατροπή του σε κυκλικό».
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
 8. Έγκριση ανανέωσης απόφασης παραχώρησης δημόσιας έκτασης στο Τ.Σ.Φ. Κάτω Νευροκοπίου για
  κοινωφελή σκοπό.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Δράμας κ. Γρηγόριος Παπαεμμανουήλ.
 9. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης 26/2022
  (22SYMV011709357), για την τροποποίηση της σύμβασης 26/2022 παροχής υπηρεσιών Καθαριότητας
  των Υπηρεσιών (κτιρίων) της ΠΕ Ξάνθης για τα έτη 2021,2022,2023, λόγω αλλαγής του ισχύοντος
  κανονιστικού πλαισίου σχετικά με τον κατώτατο μισθό και το κατώτερο ημερομίσθιο.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Ξάνθης κ. Κων/νος Κουρτίδης
 10. Έγκριση τροποποίησης αποφάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με τις διαδικασίες
  τιμοληψιών τροφίμων από τις Δ/νσεις Ανάπτυξης.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης.

4

 1. Έγκριση α) συγκρότησης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης τριμελούς Γνωμοδοτικής
  Επιτροπής Ελέγχου και Αξιολόγησης Αιτήσεων για τις προκηρύξεις αδειών και δικαιωμάτων
  δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο, β) συγκρότησης στην Περιφέρεια Αν. Μακεδονίας και Θράκης
  τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων για τις προκηρύξεις αδειών, θέσεων και
  δικαιωμάτων δραστηριοποίησης στο πλανόδιο εμπόριο.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης.
 2. Έγκριση του σχεδίου προκήρυξης χορήγησης πενήντα πέντε (55) νέων αδειών παραγωγών και
  επαγγελματιών πωλητών υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου, με τα αντίστοιχα δικαιώματα
  δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και πέντε (5) δικαιωμάτων
  δραστηριοποίησης στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υφιστάμενων κατόχων άδειας
  υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου άλλων Περιφερειών της χώρας, σύμφωνα με το Ν. 4849/2021 (ΦΕΚ
  Α ́207), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
  Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Τσακίρης.
 3. Έγκριση παράτασης ωραρίου λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων της πόλης της Καβάλας,
  πέραν αυτών που αναφέρονται στο άρθρο 42 του Ν.1892/1990 ( ΦΕΚ 101Α) και στο άρθρο 14 του
  Ν.2194/94 (ΦΕΚ 34Α), για την 5η Μαΐου 2023, ημέρα Παρασκευή, στα πλαίσια των Τοπικών δρώμενων,
  από 9:00 μμ έως την 12:00μμ.
  Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης της Π.Ε. Καβάλας κ. Αλέξιος Πολίτης.
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
  ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
  ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
  ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ
0
0
X
+
error: Content is protected !!