Οι Μόνιμες Επιτροπές του ΤΕΕ είναι όργανα με εισηγητικό και γνωμοδοτικό χαρακτήρα που συμβάλλουν στη χάραξη της πολιτικής και τη λήψη αποφάσεων για τα θέματα που είτε παραπέμπονται σε αυτές, είτε εμπίπτουν στις αρμοδιότητές τους.
Η συστηματική λειτουργία των Μονίμων Επιτροπών παράγει τις τεκμηριωμένες θέσεις του Τμήματος σε όλα τα θέματα που αφορούν την άσκηση του επαγγέλματος του Μηχανικού και τον ρόλο του Τεχνικού επιμελητηρίου ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας.
Για την αποφυγή εξάπλωσης του COVID-19, οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιούνται μέσω λογισμικού διεξαγωγής τηλεδιασκέψεων και κάτω από προϋποθέσεις θα εξεταστεί το ενδεχόμενο της δια ζώσης συνεδρίας στα γραφεία του ΤΕΕ/ΑΜ.
Με απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, οι Μόνιμες Επιτροπές του Τμήματος για το χρονικό διάστημα 2021-2024, είναι:
 
1. Μόνιμη Επιτροπή Υποδομών και Μεταφορών Στα αντικείμενα της Μόνιμης Επιτροπής περιλαμβάνονται η παρακολούθηση των έργων που είναι σε εξέλιξη στην Ανατολική Μακεδονία, η σύνταξη και τεκμηρίωση
εισηγήσεων για νέα έργα καθώς και προτάσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις στα τεχνικά έργα.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι σιδηροδρομικές συνδέσεις, το οδικό δίκτυο, η διασύνδεση της περιοχής μέσω εμπορικού λιμένα κλπ
2. Μόνιμη Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πολιτικής Προστασίας Αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση των αναπτυξιακών έργων προώθησης της αειφόρου ανάπτυξης, της εξοικονόμησης ενέργειας και της προστασίας του περιβάλλοντος.
Μελετά θέματα αντιπλημμυρικής προστασίας, πυροπροστασίας, συντήρησης και ελέγχου κατασκευών.
Παρακολουθεί την εξέλιξη έργων όπως η επέκταση του δικτύου Φυσικού Αερίου, των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας και διαμορφώνει εισηγήσεις για παρεμβάσεις, αλλαγές και βελτιώσεις.
3. Μόνιμη Επιτροπή Χωροταξικών, Πολεοδομικών, Αρχιτεκτονικών και
Τοπογραφικών Ζητημάτων Η Μόνιμη Επιτροπή μελετά και γνωμοδοτεί για θέματα Χωροταξίας και Πολεοδομίας, Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Τοπογραφικών αποτυπώσεων.
Εισηγείται προτάσεις για παρεμβάσεις και νομοθετικές ρυθμίσεις για Περιφερειακά Χωροταξικά και Τουριστικά, Γενικά και Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια, χρήσεις γης, εκτός σχεδίου όροι δόμησης, τοπογραφικά διαγράμματα.
4. Μόνιμη Επιτροπή Ψηφιακού Μετασχηματισμού, Λειτουργίας Υπηρεσιών,
Συμβουλίων και Επιτροπών Αντικείμενο της Μόνιμης Επιτροπής είναι η παρακολούθηση της λειτουργίας των Υπηρεσιών, των Συμβουλίων και των Επιτροπών και η επεξεργασία προτάσεων για βελτιωτικές παρεμβάσεις.
Ενδεικτικά αναφέρονται οι Υπηρεσίες Δόμησης των Δήμων, οι Εφορείες
Αρχαιοτήτων, Τοπικό Συμβούλιο Μνημείων, Τεχνικές Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων, Πυροσβεστική, Κτηματολόγιο, Υποθηκοφυλακεία, Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥΠΟΘΑ), Συμβούλια Αρχιτεκτονικής, Επιτροπές Φορέων στις οποίες εκπροσωπείται το ΤΕΕ κλπ
5. Μόνιμη Επιτροπή Ασφαλιστικών, Φορολογικών Θεμάτων και Εγγυοδοσίας
Η Μόνιμη Επιτροπή παρακολουθεί τις νομοθετικές πρωτοβουλίες των αρμόδιων Υπουργείων, τις εγκυκλίους του e-ΕΦΚΑ και του ΤΜΕΔΕ.
Επεξεργάζεται σχέδια και προτάσεις παρεμβάσεων, συντάσσει ενημερωτικό
σημείωμα και εισηγείται στη Διοικούσα Επιτροπή για την αποστολή του στα μέλη του Τμήματος.
6. Μόνιμη Επιτροπή Παιδείας και Επαγγελματικών Θεμάτων Ειδικοτήτων Η Μόνιμη Επιτροπή ασχολείται με ζητήματα τεχνικής παιδείας και επαγγελματικών δικαιωμάτων, με θέματα που αφορούν στη βελτίωση των συνθηκών άσκησης του επαγγέλματος και υποθέσεις διεκδίκησης αμοιβών.
Διερευνά τη διεύρυνση του κύκλου απασχόλησης προς νέους τομείς, υπηρεσίες και αγορές.
 
Καλούμε τους συναδέλφους μηχανικούς να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα https://forms.gle/8vz7ubCNYCtV8SKNA Η συγκρότηση των Μόνιμων Επιτροπών θα πραγματοποιηθεί με απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ/ΑΜ, με βάση τις δηλώσεις ενδιαφέροντος που θα έχουν υποβληθεί μέχρι τις 15 Νοεμβρίου 2021.
Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοικτή και μετά την
αναφερόμενη ημερομηνία για τη δυνατότητα μεταγενέστερης ένταξης συναδέλφων στη σύνθεση των Μόνιμων Επιτροπών.

0
0
X
+
error: Content is protected !!