Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσφεύγουν 20 σωματεία περιβαλλοντικού σκοπού, πολίτες και σύμβουλοι της Περιφέρειας, ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση με την οποία τροποποιήθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι για την κατασκευή και λειτουργία δέκα αιολικών πάρκων, ισχύος 180 MW στην Εύβοια και ειδικότερα στο Δήμο Καρύστου εντός περιοχών Natura.

Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται:

  1. Η εγκατάσταση 10 αιολικών πάρκων και 60 ανεμογεννήτριες, συνολικής ισχύος 180 MW,
  2. Η διάνοιξη οδικού δικτύου 29,5 χ.λ.μ.,
  3. Εγκατάσταση υπόγειου δικτύου μέσης τάσης 56 χ.λ.μ.,
  4. Η κατασκευή 3 υποσταθμών υψηλής τάσης,
  5. Υπόγειο δίκτυο ρεύματος υψηλής τάσης 150MW μήκους 16 χ.λ.μ. και αντίστοιχο εναέριο μήκους 2,6 χ.λ.μ.,
  6. Υποθαλάσσιο δίκτυο υψηλής τάσης μήκους 69 χ.λ.μ. περίπου,
  7. Υπόγειο δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος υψηλής τάσης επί οδοποιίας μήκους 1,2 χ.λ.μ. και
  8. Λειτουργία 10 εργοταξιακών χώρων, εγκατάσταση 19 συγκροτημάτων παραγωγής σκυροδέματος και κινητή μονάδα επεξεργασίας προϊόντων εκσκαφής.

Όλοι οι προσφεύγοντες υποστηρίζουν ότι τα επίμαχα έργα παραβιάζουν τις αρχές της πρόληψης και της προφύλαξης για την προστασία του περιβάλλοντος σε Ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο που πηγάζουν από το άρθρο 191 της ΣΛΕΕ και το άρθρο 24 του Συντάγματος. Σημειώνουν δε ότι τα πάρκα θα εγκατασταθούν σε χώρο Νatura, χωρίς να δίδονται οι δέουσες εγγυήσεις για την προστασία της.

aftodioikisi

1
0
X
+
error: Content is protected !!