Προσλήψεις Υδρονομέων στον Δήμο Παγγαίου

Η Δ.Ε.Υ.Υ.Α Παγγαίου προχωρά στην πρόσληψη 52 Υδρονομέων Άρδευσης για την αρδευτική περίοδο 20/5με 20/10/2017
Συγκεκριμένα:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΥΔΡΟΝΟΜΕΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Α. ΠΑΓΓΑΙΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τις διατάξεις του άρθρου 211 του Ν.3584/07
2. τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 58 του ν. 3966/2011
3. τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του Β.Δ 28.3/15-4-1957
4. την υπ’ αριθμ. 53/2017 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου με την οποία
αποφασίστηκε η πρόσληψη ειδικών υδρονομικών οργάνων, ορίζει το χρόνο
έναρξης και λήξης της αρδευτικής περιόδου, τον αριθμό των θέσεων
υδρονομέων, τον τομέα για τον οποίο προορίζεται κάθε θέση
5. την αριθμ. 6667/02-05-2017 απόφαση του Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης με την οποία εγκρίνεται η
πρόσληψη προσωπικού πενήντα δύο (52) θέσεων Υδρονομέων Άρδευσης,
για την εύρυθμη λειτουργία και φύλαξη των αρδευτικών συστημάτων των
Δημοτικών Διαμερισμάτων του Δήμου Παγγαίου κατά την αρδευτική περίοδο
οικ. έτους 2017.
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
όσους ενδιαφέρονται να προσληφθούν ως υδρονομείς, με τους όρους που
αναφέρονται παρακάτω, να καταθέσουν τις αιτήσεις τους από την 04/05/2017 έως
την 12/05/2017 στα Γραφεία της Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου και ειδικά στο Γραφείο
Προσωπικού.
1. Αριθμός θέσεων
Το Διοικητικό Συμβούλιο με την υπ’ αριθμόν 53/2017 απόφασή του, καθόρισε τον
αριθμό των θέσεων των υδρονομέων σε πενήντα δύο (52) άτομα
2. Αρδευτική περίοδος
Το Διοικητικό Συμβούλιο όρισε με την υπ’ αριθμόν 53/2017 απόφαση του την
αρδευτική περίοδο από 20/05/2017 έως 20/10/2017.
3. Απαιτούμενα Θετικά Προσόντα
Για να εκλεγεί κάποιος υδρονομέας πρέπει:
2
α. Να έχει την Ελληνική ιθαγένεια.
β. Να έχει συμπληρώσει το 23ον έτος της ηλικίας του και να μη υπερβαίνει το 65ο.
4. Απαιτούμενα Αρνητικά Προσόντα
Δεν μπορούν να εκλεγούν υδρονομείς:
Οι καταδικασθέντες σε ποινή συνεπαγομένη κατά νόμο στέρηση της ικανότητος του
διορισμού ως δημοσίου υπαλλήλου, εφ’ όσον διαρκεί η στέρηση αύτη.
Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού.
5. Απαιτούμενα Δικαιολογητικά
Στην αίτηση που υποβάλλεται για τον διορισμό επισυνάπτονται:
α) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (για έγγαμους) ή γεννήσεως (για
άγαμους)
β) Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
γ) Αριθμός Μητρώου Ι.Κ.Α. (από επίσημο έγγραφο)
δ) Βεβαίωση ΑΜΚΑ (από επίσημο έγγραφο)
ε) Φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού ΠΕΙΡΑΙΩΣ (στον οποίο να είναι το
πρώτο όνομα)
στ) Βεβαίωση μη οφειλής από την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου
ζ) Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού εφορίας
Η εκλογή και ο διορισμός μπορεί να γίνει και πριν την προσκόμιση των
πιστοποιητικών, εφ’ όσον υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου περί της
συνδρομής των προσόντων και λοιπών προϋποθέσεων της εκλογής. Υποχρεούται
όμως ο διορισθείς να προσκομίσει τα παραπάνω δικαιολογητικά εντός ευλόγου από
του διορισμού προθεσμίας, άλλως απολύεται άνευ οιασδήποτε διατυπώσεως.
Η προθεσμία αυτή, η οποία αναγράφεται στο έγγραφο του διορισμού, δεν δύναται να
είναι μεγαλύτερη των 30 ημερών από την κοινοποίηση του εγγράφου του διορισμού.
6. Εκλογή υδρονομικών οργάνων
Τα υδρονομικά όργανα θα εκλεγούν από το Διοικητικό Συμβούλιο.
7. Αναδιορισμός
Τα υδρονομικά όργανα διορίζονται μόνο για την χρονική διάρκεια της αρδευτικής
περιόδου, όπως αυτή ορίστηκε παραπάνω.
Τα εκ τούτων ευδοκίμως υπηρετούντα όργανα αναδιορίζονται υποχρεωτικώς από τον
αγρονόμο και για την επόμενη ή τις επόμενες αρδευτικές περιόδους, μετά από
πρόταση του δημοτικού συμβουλίου.
3
8. Καθήκοντα Υδρονομέων
α. Η επιτήρηση της κανονικής ροής των αρδευτικών υδάτων και η διανομή αυτών
κατά τον ισχύοντα κανονισμό αρδεύσεως.
β. Η επιμέλεια της καλής συλλογής και διοχετεύσεως των αρδευτικών υδάτων και η
επιτήρηση της ροής αυτών, στο δίκτυο της κάθε περιοχής.
γ. Η φύλαξη και η προστασία των πάσης φύσεως αρδευτικών έργων και η επιμέλεια
της καλής συντήρησής τους.
δ. Ο έλεγχος της εφαρμογής των υπό των αρμοδίων αρχών ή συμβουλίων ή
επιτροπών εκδιδομένων διατάξεων, που αφορούν την διανομή των αρδευτικών
υδάτων ή την εκτέλεση ή συντήρηση αρδευτικών έργων ή την καθαριότητα και υγιεινή
των υδάτων.
ε. Η βεβαίωση και η καταγγελία των περί τα άνω αντικείμενα αδικημάτων.
στ. Η άμεση γνωστοποίηση στην υπηρεσία κάθε αδικήματος, το οποίο υπέπεσε
στην αντίληψη τους και αφορά την άρδευση.
9. Δημοσίευση Πρόσκλησης
Η πρόσκληση θα δημοσιευθεί με φροντίδα του Προέδρου δέκα ημέρες πριν από την
ημέρα εκλογής με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής στον πίνακα ανακοινώσεων της
Δ.Ε.Υ.Α.Α. Παγγαίου του Δήμου Παγγαίου και στις Δημοτικές Ενότητες Ελευθερών,
Ορφανού, Παγγαίου και Πιερέων.
10. Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες παρέχονται από το Γραφείο Προσωπικού, καθημερινά (Δευτέρα-
Παρασκευή) και ώρες από 08.00-11.00 Διεύθυνση Βενιζέλου & Φιλελλήνων,
Τ.Κ.64100 και στα τηλέφωνα 2592023321 και 2592021673.
.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ
Δ.Ε.Υ.Α.Α.Π
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΙΤΩΝ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,950 προβολές
X
+