Προσλήψεις προσωπικού για τις Κατασκηνώσεις Ν. Περάμου.

Στα πλαίσια λειτουργίας των παιδικών εξοχών (κατασκηνώσεων) Ν.Περάμου, από τον Δήμο Παγγαίου, σύμφωνα με την αρίθ. Δ22/οικ.14573/359/27-3-2017 ΚΥΑ «Ανάθεση και λειτουργία των παιδικών εξοχών κατασκηνώσεων του κρατικού προγράμματος σε Δήμους» και την αρίθ. Δ9/οικ.27615/8546/16-6-2016 με θέμα «Κατανομή προσωπικού για πρόσληψη στις παιδικές Εξοχές –Κατασκηνώσεις κρατικού προγράμματος σε Δήμους».
Ο Δήμος Παγγαίου Θα προβεί στην πρόσληψη προσωπικού με τις ειδικότητας που αναφέρονται παρακάτω για διάρκεια μέχρι τριών 3 μηνών (για ορισμένες ειδικότητες) από 1/7/2017 έως 30/09/2017

Α/Α
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
1 Συντονιστές
2 Επιμελητές
3 Ειδ. Συνεργάτες –Ψυχαγωγοί
4 Ειδ. Συνεργάτες –Χειροτεχνίας
5 Γυμναστές
6 Ομαδάρχες-Ομαδάρχισσες
7 Διαχειριστές
8 Βοηθός Διαχειριστής
9 Αποθηκάριοι
10 Γιατροί
11 Νοσοκόμοι
12 Μάγειροι
13 Βοηθοί μάγειρα
14 Εργάτες – εργάτριες
15 Προσωπικό καθαριότητας
16 Φύλακας
17 Ειδικός Τεχνίτης
18 Ναυαγοσώστες

Προσόντα στελεχών

Τα στελέχη της παιδικής Εξοχής –κατασκήνωσης είναι απόφοιτοι της σχολής εκπαίδευσης στελεχών παιδικής εξοχής ή απόφοιτοι των ΙΕΚ με ειδικότητα στελεχών κατασκηνώσεων.
Ο συντονιστής είναι πτυχιούχος Ανώτατης ή ανώτερης σχολής.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα , προτιμώνται απόφοιτοι λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Ο Επιμελητής είναι απόφοιτος τουλάχιστον Β’ τάξεως λυκείου με ευδόκιμη κατασκηνωτική εμπειρία.
Ομαδάρχης είναι απόφοιτος Α’ τάξης λυκείου.
Οι ειδικοί συνεργάτες είναι πτυχιούχοι ή φοιτητές των παρακάτω σχολών:
α) Παιδαγωγικών τμημάτων και ΤΕΙ βρεφονηπιοκομίας
β) Τ.Ε.Ε.Φ.Α
γ) Τμημάτων κοινωνικής Εκπαιδευτικής Πολιτικής
δ) Θεατρικών και Δραματικών σχολών
ε) Μουσικών και χορευτικών σχολών και
στ) Σχολών καλλιτεχνικών μαθημάτων.
Σε περίπτωση έλλειψης υποψηφίων με τα παραπάνω προσόντα , είναι δυνατή η πρόσληψη στελεχών με κατασκηνωτική εμπειρία που να αποδεικνύεται.
Ο Διαχειριστής είναι τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου και είναι υπόλογος και υπεύθυνος έναντι του Δήμου και του Υπουργείου Κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
Ο Γιατρός είναι απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και υποχρεούται να βρίσκεται καθημερινά στους χώρους της παιδικής Εξοχής –κατασκήνωσης.
Ο Νοσοκόμος είναι απόφοιτος σχολής νοσοκόμων με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος σχολής νοσοκόμων.
Ο Μάγειρας και ο βοηθός του είναι απόφοιτοι ή τελειόφοιτοι σχολής μαγείρων ή ΥΕ με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
Ο Αποθηκάριος είναι τουλάχιστον απόφοιτος λυκείου και κατά προτίμηση με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται.
Ο Ειδικός τεχνίτης απόφοιτος ανάλογης σχολής ή με εμπειρία στην ειδικότητα που να αποδεικνύεται.
Βοηθητικό προσωπικό χωρίς ιδιαίτερα προσόντα.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει τα απαιτούμενά δικαιολογητικά για κάθε ειδικότητα όπως αναφέρεται παραπάνω και επίσης τα παρακάτω δικαιολογητικά που είναι κοινά για όλες τις ειδικότητες:
α) Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας β)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή γεννήσεως γ)Πιστοποιητικό σπουδών δ)Αριθμός μητρώου ΙΚΑ ε) Βεβαίωση ΑΜΚΑ
στ) Φωτ/φο εκκαθαριστικού εφορίας ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του υπαλληλικού κώδικα η) Βιβλιάριο υγείας (προσωπικό κουζίνας και τραπεζαρίας) Θ) Κάρτα ανεργίας ι) Φωτ/φο α’ σελίδας του τραπεζικού Λογαριασμού.

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 23/6/2017

Οι αιτήσεις θα κατατίθενται ή θα ταχυδρομούνται στον Δήμο Παγγαίου και στην διεύθυνση :
ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ( Γραφείο προσωπικού «Για παιδικές εξοχές»)
Φρ. Παπαχριστίδη 137Α Ελευθερούπολη
Τ.Κ. 64100

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Ακολουθεί δείγμα αίτηση:

Α Ι Τ Η Σ Η

ΕΠΩΝΥΜΟ: …………………..…………….………
ΟΝΟΜΑ : …………………………………….…
ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ.:…………………..…………..……
ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ: …………………..………………..
Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ……………………….……
…………………………………………………………………
ΗΜΕΡ. ΓΕΝΝΗΣΗΣ ……………………………..
Α.Δ.Τ :…………………………………………………
Α.Φ.Μ:………………………………………..……….
Α.Μ.Κ.Α:………………………………………………
Α.Μ. ΙΚΑ: …………………………………………….
ΟΙΚ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΕΓΓΑΜΟΣ/ΑΓΑΜΟΣ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ:…………………………….

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ»

Ελευθερούπολη, …./ …./2017

ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΔΕΚΤΕΣ ΕΑΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΠΛΗΡΗ
ΤΑ ΖΗΤΗΘΕΝΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Π Ρ Ο Σ

ΔΗΜΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ

Επιθυμώ να προσληφθώ στις κατασκηνώσεις Ν.Περάμου του Δήμου Παγγαίου με την ειδικότητα του _____________________________ για την κατασκηνωτική περίοδο 2017 σύμφωνα με την Δ22/οικ.14573/ 359/27-3-2017 ΚΥΑ. Η πρόσληψη θα γίνει συμφωνά με τις διατάξεις της παρ. ιε του άρθρου 1 του Ν.3812/2009 και τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007.
Συνημμένα υποβάλλω:

Φωτ/φο Αστυνομικής Ταυτότητας
Πιστοποιητικό οικογενειακής
κατάστασης ή γεννήσεως
Πιστοποιητικό σπουδών
Φωτ/φο αριθμ. μητρώου ΙΚΑ
(προσωπικό )
Βεβαίωση ΑΜΚΑ (φωτ/φο)
Φωτ/φο εκκαθαριστικού εφορίας ή
βεβαίωση ΑΦΜ
Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86
ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το
άρθρο 8 του υπαλ. κώδικα
9. Πιστ/κο υγείας (προσωπικό
κουζίνας και τραπεζαρίας)
10. Κάρτα ανεργίας
11.Φωτ/φο α’ σελίδας του τραπεζικού
Λογαριασμού
Ο/Η Αιτ….

Περισσότερα ΕΔΩ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,718 προβολές
X
+