ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Καβάλα, 18-11-2022
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΚΑΒΑΛΑΣ Προς: ΜΜΕ Ν. Καβάλας
ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ: ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 20
Τ.Κ 65110 ΚΑΒΑΛΑ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: «Προθεσμία ανανέωσης αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου»

Το Τμήμα Εμπορίου & Τουρισμού της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ΠΕ Καβάλας, ενημερώνει τους κάτοχους αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή υπαίθριου εμπορίου, ότι σύμφωνα με το άρθρο 92 του Ν. 4982/2022, τροποποιείται το άρθρο 66 του Ν.4849/2021, ως προς την προθεσμία ανανέωσης των αδειών, που παρατείνονται από τη λήξη τους και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:
«γ) Υφιστάμενοι κάτοχοι αδειών παραγωγού και επαγγελματία πωλητή, οι οποίες κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ανανεωθεί, μπορούν να ανανεωθούν έως την 30ή.11.2022, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 17. Αν η ως άνω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, οι παλαιότερες άδειες καταργούνται οριστικά.».
Παρακαλούνται όσοι κάτοχοι αδειών δεν προσήλθαν στην Υπηρεσία μας για ανανέωση της αδείας, να προσέλθουν άμεσα εντός της ανωτέρω προθεσμίας, στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας (Εθν. Αντίστασης 20 – Διοικητήριο) , 6ος όροφος, γραφεία 628,625 και τηλέφωνα επικοινωνίας 2513503659, 2513503661.

0
0
X
+
error: Content is protected !!