Ένα τεχνικό άρθρο, σχετικό με τον “Ποταμό Αγγίτη” του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη Π.Ε. Πολιτικός Μηχανικός MSc.

Ζωτικής σημασίας για τους υδατικούς πόρους, και κατ΄επέκταση για όλους τους τομείς της τοπικής οικονομίας, ιδιαίτερα για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα της ευρύτερης περιοχής, πέντε διαφορετικών Δήμων, είναι αναμφίβολα ο «Ποταμός Αγγίτης», ο οποίος διέρχεται, όπως προαναφέρθηκε, μέσα από πέντε διαφορετικούς Δήμους.

Ο «Ποταμός Αγγίτης» πηγάζει, κυρίως, από τον «Ορεινό Όγκο του Κάτω Νευροκοπίου», πολύ κοντά στο νοτιοανατολικό όριο του «Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Νομού Δράμας», (ο οποίος όγκος τροφοδοτεί και το «Σπήλαιο Ποταμού Αγγίτη, («Μααράς»)» ή αλλιώς «Σπήλαιο Πηγών Ποταμού Αγγίτη»), είναι υδατόρευμα πέμπτης («5ης») τάξης κατά «Strahler», δέχεται πρωτογενή, («1ης Τάξης κατά Strahler»), ρέματα, («παραποτάμους»), ως εξής: 1).από τις περιοχές του «Γρανίτη» και δυτικά και νότια του «Βώλακα», του «Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Νομού Δράμας», 2).τις περιοχές του «Αγγίτη», της «Χαριτωμένης», του «Πανοράματος», των «Πύργων», της «Κοκκινόγειας», της «Προσοτσάνης», του «Ανθοχωρίου», της «Καλλιθέας», του «Μεγαλόκαμπου» και της «Μικρόπολης», του «Δήμου Προσοτσάνης, Νομού Δράμας» και 3).τις περιοχές της «Σκοπιάς», του «Αγιοχωρίου» και της «Αλιστράτης» του «Δήμου Νέας Ζίχνης, Νομού Σερρών».
Το συνολικό μήκος της κύριας κοίτης του (μετρούμενο, θεωρώντας ως το σημείο εκκίνησής του, το πρωτογενές ρέμα που ξεκινάει ανατολικά του «Βώλακα, Δήμου Κάτω Νευροκοπίου, Νομού Δράμας», μέχρι την εκβολή του, στο «Φράγμα Συμβολής», (όπου συναντά τα νερά της απορροής των του «Τεναγών Φιλίππων»), κοντά στον οικισμό «Συμβολή, Δήμου Αμφίπολης, Νομού Σερρών»), είναι ίσο με 42.396,79 μέτρα (ή αλλιώς 42,397 χιλιόμετρα), ενώ, μεταξύ άλλων, αποτελείται, (κατά «Strahler»), από: 1).40 ρέματα 1ης τάξης [«L(1ης Τάξης)=171.163,00 μ.μ.], 2).20 ρέματα 2ης τάξης [«L(2ης Τάξης)=45.832,80 μ.μ.], 3).15 ρέματα 3ης τάξης [«L(3ης Τάξης)= [30.914,90 μ.μ.], 4).5 ρέματα 4ης τάξης [«L(4ης Τάξης)=17.437,00 μ.μ.] και 5).1 ρέμα 5ης τάξης [«L(5ης Τάξης)=3.207,19 μ.μ.], δηλαδή έχει ένα συνολικό μήκος υδρογραφικού δικτύου ίσο με «L(συνολ.)=268.554,89 μ.μ.», (ή αλλιώς «L(συνολ.)=268,55 χλμ.») και, τέλος, η συνολική έκταση της λεκάνης απορροής του έχει εμβαδόν ίσο με 489,101 τετραγωνικά χιλιόμετρα («489,101 km2»), (ή αλλιώς 489.101,35 στρέμματα) όπως φαίνεται και στην παρακάτω εικόνα, («Εικόνα 2»):
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το συνολικό εμβαδόν της έκτασης της λεκάνης απορροής του «Ποταμού Αγγίτη» (αθροιστικά, το εμβαδόν, ολόκληρης της περιοχής του κύκλου), και τα επί μέρους εμβαδά των εκτάσεων, (εκφρασμένα και σε ποσοστά επί του συνολικού εμβαδού της έκτασης της λεκάνης απορροής του «Ποταμού Αγγίτη»), των αλληλοτεμνόμενων Δήμων με την λεκάνη απορροής του «Ποταμού Αγγίτη», («Εικόνα 1»).

Εικόνα 1. Το συνολικό εμβαδόν της έκτασης της λεκάνης απορροής του «Ποταμού Αγγίτη» (αθροιστικά, το εμβαδόν, ολόκληρης της περιοχής του κύκλου), και τα επί μέρους εμβαδά των εκτάσεων, (εκφρασμένα και σε ποσοστά επί του συνολικού εμβαδού της έκτασης της λεκάνης απορροής του «Ποταμού Αγγίτη»), των αλληλοτεμνόμενων Δήμων με την λεκάνη απορροής του «Ποταμού Αγγίτη».
Στο παρόν άρθρο αναλύεται το γεγονός ότι είναι δυνατή η εκτίμηση, με ανάλυση γεωγραφικών δεδομένων που διατίθενται από δορυφόρο, όλων των τιμών των παροχών νερού του «Ποταμού Αγγίτη», (και κατ΄επέκταση και όλων των ποταμών και χειμάρρων της ευρύτερης περιοχής της Μακεδονίας αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας), για κάθε περίπτωση διαφορετικού επεισοδίου βροχόπτωσης, με την χρήση των «Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων», («Geographical Information Systems», εν συντομία, «Γ.Π.Σ.», («G.I.S.») και «Υδρολογικών Μοντέλων», («Hydrological Models»), (του «Σώματος Αμερικανών Μηχανικών» ή αλλιώς «American Corps of Engineers»), όπως συνοπτικά και συνολικά απεικονίζονται στην παρακάτω εικόνα.
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται η λεκάνη απορροής του «Ποταμού Αγγίτη» όπου με διαφορετική απόχρωση εμφανίζεται το τμήμα του κάθε αλληλοτεμνόμενου Δήμου, (πέντε διαφορετικοί Δήμοι συνολικά), που εμπίπτει μέσα στην εν λόγω λεκάνη απορροής και συγκεκριμένα: 1).Με «πορτοκαλί» απόχρωση, (Βόρεια και Βορειοδυτικά), το τμήμα του «Δήμου, Κάτω Νευροκοπίου, Νομού Δράμας» (10,0219%), 2).Με «με μέτρια ανοιχτή/σκούρα καφέ» απόχρωση, (Κέντρο, Βόρεια, Βορειοδυτικά, Δυτικά, Βορειοανατολικά, Ανατολικά), το τμήμα του «Δήμου, Προσοτσάνης, Νομού Δράμας» (78,6570%), 3).Με «με μέτρια ανοιχ΄τη/σκούρα πράσινη» απόχρωση, (Νότια, Νοτιοανατολικά και Νοτιοδυτικά), το τμήμα του «Δήμου, Νέας Ζίχνης, Νομού Σερρών» (10,7188%), 4).Με «σκούρα καφέ» απόχρωση, (Νότια, Νοτιοανατολικά και Νοτιοδυτικά), το τμήμα του «Δήμου, Αμφίπολης, Νομού Σερρών» (0,1678%) και 5).Με «ανοιχτή πράσινη» απόχρωση, (Ανατολικά), το τμήμα του «Δήμου, Σερρών, Νομού Σερρών» (0,4345%).

Εικόνα 2. Η υδρολογική λεκάνη του «Ποταμού Αγγίτη» (με διαφορετική απόχρωση απεικονίζεται το τμήμα του κάθε αλληλοτεμνόμενου Δήμου που εμπίπτει μέσα στην εν λόγω λεκάνη απορροής), οι οικισμοί που εμπίπτουν μέσα στην εν λόγω υδρολογική λεκάνη, (σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011), και το υδρογραφικό δίκτυο με «γαλάζια» απόχρωση, (με διαβάθμιση της παλέττας των χρωμάτων, όσον αφορά το πάχος των γραμμών από λεπτότερες προς παχύτερες, μεταβαίνοντας από τα πηγαία ρέματα προς την εκβολή του), του «Ποταμού Αγγίτη» με την χρήση «Γ.Π.Σ.», (Κλίμακα:1:150.000).

Στο παρόν άρθρο αναλύθηκε ένα συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης, του οποίου τα αποτελέσματα αναφέρονται συνοπτικά στον παρακάτω πίνακα, («Πίνακας 1»).
Επεισόδιο Βροχόπτωσης (Ημερ/ία & Ύψος)
Παροχή Αιχμής στην Έξοδο πριν το «Φράγμα Συμβολής» (κ.μ./δευτερ.) (m3/sec)
Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού (χιλ/ρα επιφ/είας) (mm)
Συνολικός Όγκος Απορροής Νερού (κυβικά μέτρα/κ.μ.3) (m3)
Συνολική Ποσότητα Απορροής Νερού (τόννοι) (tns)
01-05/04/2020 («145,00 mm»)
199,00
91,55
44.777.196,55
44.777.196,55

Πίνακας 1. Τα στοιχεία του επεισοδίου βροχόπτωσης, (ημερομηνία, διάρκεια και συνολικό ύψος βροχόπτωσης), η αντίστοιχη παροχή αιχμής νερού και η αντίστοιχη, εκτιμηθείσα, συνολική ποσότητα νερού στην εκβολή του «Ποταμού Αγγίτη», εκφρασθείσα σε χιλιοστόμετρα ύψους νερού, σε κυβικά μέτρα νερού και τόννους νερού.
Στην παρακάτω εικόνα απεικονίζονται τα ποσοστά επιρροής των επί μέρους αλληλοτεμνόμενων Δήμων, με την λεκάνη απορροής του «Ποταμού Αγγίτη», τόσο όσο προς την έκταση όσο και ως προς τον όγκο νερού, (ο οποίος εκφράζεται επίσης και σε αριθμητική ποσότητα σε κυβικά μέτρα), που αφορά το επεισόδιο βροχόπτωσης που έλαβε χώρα κατά το χρονικό διάστημα «01-05/04/2020», («Εικόνα 3»).

Εικόνα 3. Απεικόνιση της συνεισφοράς, σε ποσότητες νερού απορροής, για το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης, των επί μέρους Δήμων οι οποίοι αλληλοτέμνονται με την λεκάνη απορροής του «Ποταμού Αγγίτη», όπως εκφράζεται σε συνολικές ποσότητες νερού, (m3 και τόννοι νερού) αλλά και σαν επί μέρους ποσοστά συνολικής ποσότητας νερού απορροής ανά επί μέρους Δήμο.
Επιπλέον, στην παρακάτω εικόνα απεικονίζεται το «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, 01-05/04/2020 (145,00 mm), (το οποίο και «έδωσε» παροχή αιχμής ίση με «Q=199,00m3/sec» και συνολική ποσότητα νερού ίση με «V=44.777.196,55 κυβικά μέτρα» ή αλλιώς «V=44.777.196,55 m3»), και το αντίστοιχο «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης.

Εικόνα 4. Το «ιστόγραμμα βροχόπτωσης» του χρονικού διαστήματος, 01-05/04/2020 (145,00 mm), (το οποίο και «έδωσε» παροχή αιχμής ίση με «Q=199,00m3/sec» και συνολική ποσότητα νερού ίση με «V=44.777.196,55 κυβικά μέτρα» ή αλλιώς «V=44.777.196,55 m3»), και το αντίστοιχο «υδρογράφημα πλημμύρας» που προκύπτει από το συγκεκριμένο επεισόδιο βροχόπτωσης.
Παρατήρηση: Το παρόν δημοσίευμα θα αναμορφωθεί όταν, έπειτα από προσωπική έρευνα στο διαδίκτυο, επεξεργαστούν από τον συγγραφέα του παρόντος και τα υπόλοιπα διαθέσιμα στοιχεία βροχοπτώσεων που αφορούν την περιοχή την ευρύτερη περιοχή, ενώ, επιπρόσθετα η παρούσα, (αποκλειστικά ιδιωτική και υποκειμενική), μελέτη εκπονήθηκε δωρεάν (και δόθηκε ανοιχτά στην δημοσιότητα) και δεν έχει επιδοτηθεί, (ούτε με ένα ευρώ), από κανένα είτε Εθνικό είτε Ευρωπαϊκό οικονομικό πόρο ή άλλη Υπηρεσία είτε Οργανισμό. Τέλος, τα δεδομένα βροχοπτώσεων, αφορούν, αποκλειστικά, τον μετεωρολογικό σταθμό του «Φωτολίβους Δράμας».
Οι μέχρι τώρα επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, τόσο στην Αγγλική όσο και στην Ελληνική γλώσσα, καθώς και η γενικότερη έρευνα σχετικά με τους υδατικούς πόρους σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, του Θωμά Κ. Παπαλάσκαρη, μπορούν να βρεθούν στους παρακάτω διαδικτυακούς συνδέσμους:
i).«https://scholar.google.gr/citations?hl=el&user=XwAjaVgAAAAJ&view_op=list_works&gmla=AJsN-F5jWHFrhlwml-s4fV1yRsox1l8cEaZbOBXT7lcQuzuudmJQj-xsJkXDcwEnvubUfDyDNMyV4v9Szboh-8jxZlYn5KRVvoUhFID5UtnUkQvN7DBXddbyCYfAKxj4ABuvZbsbf_0l»,
ii).«https://www.researchgate.net/profile/Thomas-Papalaskaris/research»,
iii).«https://orcid.org/0000-0002-1698-6869».
iv).«https://waterpowerofgreece.blogspot.com/».
Βιβλιογραφία-Παραπομπές:
1.1.METEO.GR,
(«https://meteosearch.meteo.gr/data/list-station-files.cfm»),
2.1.YOUTUBE.COM, («EPILOGES»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=l6xf-H9WU38»),
2.2. YOUTUBE.COM, («EPILOGES»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=kZUpvspXvwY»),
2.3. YOUTUBE.COM, («ΜΑΚΗΣ ΚΥΝΗΓΟΠΟΥΛΟΣ»),
(«https://www.youtube.com/watch?v=Qc_XjwSbMKo»),
3.1.ENANEWS.GR,
(«https://www.enanews.gr/%CE%B7-%CE%BC%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%84%CE%B7%CF%84%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B6%CF%85%CE%B3%CE%AC%CE%BA%CF%84%CE%B7-%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%BF%CF%82-%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1/»),
3.2.KAVALAPOST.GR,
(«https://www.kavalapost.gr/kinonia/242698/diethnis-epistimoniki-diakrisi-gia-to-astiko-rema-tis-kavalas/»),
3.3.PROININEWS.GR,
(«https://www.proininews.gr/me-146-000-kyvika-metra-tin-imera-peripoy-xekinaei-i-kentriki-apostraggistiki-tafros-sta-tenagi/»),
3.4.LARISSAPRESS.GR,
(«https://www.larissapress.gr/2021/05/07/ston-elassoniti-potamo-to-proto-plimmyrografima-stin-ellada/»),
3.5.CRETALIVE.GR,
(«https://www.cretalive.gr/kriti/o-thomas-papalaskaris-katagrafei-proto-plimmyrografima-stin-kriti-ston-akoymiano-potamo»),
3.6.ANTILALOSPRESS.GR,
(«https://www.antilalospress.gr/Articles/me-100000-kuvika-metra-peripou-tin-imera-ksekinaei-apo-tis-piges-tou-o-potamos-kourtaliotis»),
3.7. NEWS.B2GREEN.GR,
(«https://news.b2green.gr/28157/%CF%84%CE%BF-%CF%84%CE%B5%CF%81%CE%AC%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BF-%CF%85%CE%B4%CE%B1%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B4%CF%85%CE%BD%CE%B1%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CF%80%CE%BF%CF%84%CE%B1»),

Υδρολογική έρευνα του Θωμά Παπαλάσκαρη,
●MSc. Πολιτικού-Υδρολόγου Μηχανικού & Μηχανικού Υδραυλικών Έργων,
●Μέλος Τ.Ε.Ε./Α.Μ.:58540,
●«Μ.Τ.Σ. Πολιτικών Μηχανικών (Α.Π.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Διαχείριση των Υδάτινων Πόρων στη Μεσόγειο (Τ.Ε.Ι.-Α.Μ.Θ.)»,
●«Μ.Τ.Σ. Υδραυλική Μηχανική (Δ.Π.Θ.)»,
●«Απόφοιτος του σεμιναρίου, διάρκειας [(100),(εκατό)] ωρών, «Εξ’ Αποστάσεως Εκπαίδευση Στο Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών Q.G.I.S.», του «Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης» («Ε.Κ.Δ.Δ.Α.»)».
(κιν.):(6977)507545.

2
0
X
+
error: Content is protected !!