ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ

Δημοπρασία Ξενοδοχείου Ελευθερούπολης

Η Πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου Παγγαίου σε συνέχεια των
αριθµ.113/2016 και 87/2016 αποφάσεων του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της ΚΕ∆ΗΠ ,προσκαλεί
τους ενδιαφερόµενους σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δηµοπρασία για την εκµίσθωση
του ακινήτου που βρίσκεται στο ΟΤ Τ ,στην Ελευθερούπολη (Φρ.Παπαχρηστίδη
αρ.27), της ∆ηµοτικής Ενότητας Ελευθερούπολης του ∆ήµου Παγγαίου, ολικής
εκτάσεως 3.539,82 τ.µ µε την επ’ αυτού ανεγερθείσα οικοδοµή ,δυνάµει της 17/1990
Οικοδοµικής Άδειας και αποτελείται από α) όροφο 350,04 τ.µ. β) ισόγειο εµβαδού
567,21 τ.µ. και γ) υπόγειο εµβαδού 241,50, όπου στεγάζεται και λειτουργεί ξενοδοχείο
Β΄ Κατηγορίας (ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ ΠΟΣΕΙ∆ΩΝ) και δύο (2) ανοικτά κολυµβητήρια (πισίνες)
εµβαδού 351,35 τ.µ. και 73,31 τ.µ. αντίστοιχα και ένα ανοιχτό υπαίθριο µπαρ εµβαδού
39,62 τ.µ. στον περιβάλλοντα χώρο τα οποία τακτοποιήθηκαν µε την Α/Α 2564519
∆ήλωση του Ν. 4278/2013.
Η δηµοπρασία για την ανάδειξη πλειοδότη διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 192 του Ν.
3463/2006 (Κ∆Κ) σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π∆ 270/1981 και θα διεξαχθεί στα
γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου Παγγαίου (∆ηµαρχείο, Φρ.Παπαχρηστίδη
137Α
– ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗ Τ.Κ 64100), στις 03 Οκτωβρίου 2016 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα
09:00 π.µ έως 10:00 π.µ ενώπιον της αρµόδιας Επιτροπής που συγκροτήθηκε µε την
αριθµ.87/2016 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.Ι.∆. Σε περίπτωση που δεν θα προσέλθει κάποιος
πλειοδότης η δηµοπρασία θα επαναληφθεί ακριβώς την ίδια ηµέρα και ώρα της επόµενης
εβδοµάδας από την καθορισµένη στην ανακοίνωση, δηλαδή στις 10 Οκτωβρίου 2016 ηµέρα
∆ευτέρα στον ίδιο χώρο και την ίδια ώρα
Η διάρκεια της µίσθωσης ορίζεται σε είκοσι πέντε [25] έτη.
Πρώτη προσφορά µισθώµατος ορίζεται το ποσό των χιλίων ευρώ [1.000,00] µηνιαίως.
ΟΙ προσφορές στην δηµοπρασία πρέπει να γίνονται ανά εκατό (100) ευρώ και άνω.
Για να πάρει κανείς µέρος στην δηµοπρασία οφείλει να καταθέσει στην επιτροπή
διαγωνισµού κατά την ηµέρα και ώρα διενέργειας της δηµοπρασίας, ως εγγύηση
γραµµάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων ή εγγυητική
επιστολή µιας των αναγνωρισµένων τραπεζών, ποσού δέκα πέντε χιλιάδων ευρώ
(15.000,00) για την διασφάλιση της άρτιας διεξαγωγής της δηµοπρασίας µε σκοπό την
προάσπιση των συµφερόντων της Κοινωφελούς Επιχείρησης.
Οι ενδιαφερόµενοι που θέλουν να συµµετέχουν στη δηµοπρασία µπορούν να
ενηµερώνονται από τα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου καθηµερινά από
τις 8:00 π.µ έως 14:00 µ.µ και από την επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου Παγγαίου:
www.dimospaggaiou.gr για το πλήρες κείµενο της διακήρυξης και τους όρους
δηµοπράτησης και εκµίσθωσης.

Ελευθερούπολη22.09.2016

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,077 προβολές
X
+