Νέο Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

Τετάρτη 28-09-2016 και ώρα 20:00 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με τα πιο κάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο
Κατάπτωση εγγυητικών επιστολών- Επαναδημοπράτηση των θέσεων Α10 Αμμολόφων, Η2 Ν. Ηρακλείτσας & Ο1 Οφρυνίου αιγιαλού -παραλίας του Δήμου Παγγαίου, σε βάρος των τελευταίων πλειοδοτών και των εγγυητών τους.
ΘΕΜΑ 2ο
Ενεργοποίηση του όρου 8.5 της από 27-07-2016 σύμβασης (Αρ. Πρωτ. 19883/05-08-2016) μεταξύ Δήμου Παγγαίου και ΕΤΑΔ- Διοικητική Αποβολή αυθαιρέτως κατεχόντων
ΘΕΜΑ 3ο
Γνωμοδότηση για την σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής για την αντικατάσταση θιγόμενης ιδιοκτησίας στη περιοχή της επέκτασης του ρυμοτομικού σχεδίου Νέας Ηρακλείτσας σε συμμόρφωση προς την υπ’ αριθ. 101/2010 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας
ΘΕΜΑ 4ο
Περί έγκρισης πρακτικού διαπραγμάτευσης «Προμήθειας Οικοδομικών Υλικών 2016 – 2017» για τις ομάδες 1 και 3, για τις οποίες δεν κατατέθηκε καμία προσφορά στον συνοπτικό διαγωνισμό, σύμφωνα με την αριθ. 234/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ 5ο
Αποδοχή χρηματοδότησης – 30η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2016
ΘΕΜΑ 6ο
31η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 7ο
32η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2016
ΘΕΜΑ 8ο
Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Παγγαίου και Φυσικού Προσώπου (Αθλήτριας) -ψήφιση πιστώσεων
ΘΕΜΑ 9ο
Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση αποστολής του Δήμου Παγγαίου στο Antony της Γαλλίας
ΘΕΜΑ 10ο
Περί έγκρισης επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων
ΘΕΜΑ 11ο
Διαγραφή λανθασμένης χρέωσης ως προς το πρόσωπο του φορολογούμενου και βεβαίωση στο σωστό
ΘΕΜΑ 12ο
Έκδοση και Ανανέωση Αδειών παραγωγών -πωλητών λαϊκών αγορών
ΘΕΜΑ 13ο
Έγκριση της αρ. 69/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά “Τροποποίηση της υπ. αριθμ 24/2016 απόφασης Διοικ. Συμβουλίου με θέμα: Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας παιδικών σταθμών και βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 14ο
Έγκριση της αρ. 74/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά “4η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 του Νομικού Προσώπου Κοινωνική Φροντίδα & Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου”
ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση της αρ. 64/2016 Απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. που αφορά “Έγκριση ανανέωσης (32) τριάντα δύο συμβάσεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων)”
ΘΕΜΑ 16ο
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής – παρακολούθησης για την «Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλισης Οχημάτων και Ακινήτων Δήμου Παγγαίου 2016 – 2017»
ΘΕΜΑ 17ο
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 1071/2016 μελέτης « Αντιπλημμυρικά Έργα Προστασίας Περιοχής Δ. Παγγαίου» λόγω εφαρμογής από 08/08/2016 της νέας νομοθεσίας (Ν. 4412/2016) και κατάργησης της προηγούμενης (Ν.3669/2008)
ΘΕΜΑ 18ο
Περί έγκρισης του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου  «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΡΥΑΝΗΣ»  (Αρ.μελέτης: 1020/2013, προϋπολογισμού κατά τη μελέτη 298.000,00)
ΘΕΜΑ 19ο
Περί έγκρισης ή μη εκμίσθωσης ακινήτου-ισόγειο καταστήματος εμβαδού 89,33 τ.μ. από το αριθ. 272 οικόπεδο του Ο.Τ. 47, έκτασης 484,00 τ.μ., εντός του ρυμοτομικού σχεδίου της Τοπικής Κοινότητας Ελευθερών
ΘΕΜΑ 20ο
Περί έγκρισης κοπής ενός δέντρου λεύκης στην Τ.Κ. Δωματίων της Δ.Ε. Πιερέων του Δήμου Παγγαίου.

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,713 προβολές
X
+