Ο Βουλευτής Π.Ε Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης είναι στην ευχάριστη θέση να ενημερώσει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα ότι, μετά και από προσωπικές του προσπάθειες, σε νομοσχέδιο του Υπουργείο Οικονομικών που έχει κατατεθεί, προβλέπεται διάταξη βάσει της οποίας καθορίζεται για το έτος 2022 μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία με διαδικασία επιστροφής του φόρου αυτού σε όλους τους αγρότες, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της προβλεπόμενης στην ίδια ρύθμιση κοινής απόφασης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 50 του εν λόγω νομοσχεδίου «Επιστροφή ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία – Προσθήκη παρ. 4Β στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001» προβλέπονται ρητώς τα εξής:

« Στο άρθρο 78 του ν. 2960/2001 (Α΄265) προστίθεται παρ. 4Β, ως εξής: «4Β. α. Για το πετρέλαιο εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων, της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 του παρόντος, που χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία καθορίζεται, από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2022, μηδενικός συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης ανά χιλιόλιτρο. Για το διάστημα ισχύος του μηδενικού συντελεστή ειδικού φόρου κατανάλωσης, κατά τη θέση σε ανάλωση του ως άνω προϊόντος, εφαρμόζεται ο συντελεστής ειδικού φόρου κατανάλωσης της περ. στ΄ της παρ. 1 του άρθρου 73 και επιστρέφεται, κατά τον χρόνο που καθορίζεται με την κανονιστική πράξη της περ. β’, ποσό ειδικού φόρου κατανάλωσης ίσο με τον ως άνω οριζόμενο συντελεστή σύμφωνα με τους λοιπούς όρους που καθορίζονται στην ίδια πράξη. β. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε., καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής του ειδικού φόρου κατανάλωσης, ο χρόνος επιστροφής, τα δικαιούχα επιστροφής πρόσωπα, τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης, η αρμόδια για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης αρχή, ο τρόπος ελέγχου της νόμιμης χρήσης του πετρελαίου εσωτερικής καύσης (DIESEL) κινητήρων για το οποίο χορηγείται επιστροφή του φόρου, καθώς και κάθε σχετικό θέμα για την εφαρμογή της παρούσας.»

Επιπλέον, στο ίδιο νομοσχέδιο καθορίζεται συντελεστής Φ.Π.Α. έξι (6) τοις εκατό (αντί του 13% που ισχύει) στα λιπάσματα και παρέχεται η δυνατότητα καταβολής του φόρου εισοδήματος για το φορολογικό έτος 2021 σε οκτώ (8) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, για τα φυσικά πρόσωπα καθώς και για τα νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες.

Να σημειωθεί ότι ο Βουλευτής στις 15 Σεπτεμβρίου 2021 είχε καταθέσει σχετική ερώτηση προς τους αρμόδιους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, αιτούμενος την επαναφορά της Επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του Αγροτικού Πετρελαίου, δεδομένων των ισχυρών πληγμάτων που έχει δεχτεί ο αγροτικός κόσμος λόγω της πανδημίας, αλλά και των διαφόρων φυσικών φαινομένων. Με την ερώτηση αυτή είχε τονιστεί, άλλωστε, πως η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) του Αγροτικού Πετρελαίου θα λειτουργήσει και ως μέτρο αντιμετώπισης της ακρίβειας, ενόψει και των ιδιαιτέρων συνθηκών που πρόκειται να επικρατήσουν λόγω της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Από την κατάθεση της ερώτησης και έπειτα, οι παρεμβάσεις και οι πιέσεις του Βουλευτή για αυτό το θέμα ήταν συνεχείς, σε όλους τους τόνους και σε όλους τους αρμόδιους, κάτι που αποδεικνύεται ότι είχε αποτέλεσμα.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: « Για άλλη μια φορά η Κυβέρνησή μας βρίσκεται δίπλα στον αγροτικό κόσμο, παρέχοντας ουσιαστική βοήθεια προκειμένου να ανταπεξέλθει στις δύσκολες συνθήκες που βιώνει και ικανοποιώντας ένα βασικό αίτημά του . Εξακολουθώ να βρίσκομαι σε διαρκείς επαφές με τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Σταϊκούρα και με τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Γεωργαντά, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαιτέρως και συνεχίζω τις προσπάθειές μου για περαιτέρω στήριξη του πρωτογενούς τομέα.»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!