Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης θα ήθελε να ενημερώσει τους ανθρώπους του πρωτογενούς τομέα ότι μετά από συνεχείς παρεμβάσεις και επαφές που είχε πραγματοποιήσει με τους συναρμόδιους Υπουργούς Μετανάστευσης & Ασύλου, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθώς και Εσωτερικών δρομολογήθηκε η ψήφιση την επόμενη εβδομάδα νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών, στο οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις σχετικά με τη διαδικασία μετάκλησης πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία, όπου προβλέπεται απαλλαγή της υποχρέωσης θεώρησης εισόδου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Ειδικότερα:

Α. Όσον αφορά την «Μετάκληση πολίτη τρίτης χώρας για προσωρινή απασχόληση στην αγροτική οικονομία», σύμφωνα με το άρθρο 81 του σχετικού νομοσχεδίου, προβλέπονται τα κάτωθι:
-Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας, που απαλλάσσεται από την υποχρέωση θεώρησης εισόδου, μπορεί να υποβάλει, μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2022, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του δια της ηλεκτρονικής πλατφόρμας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr ΕΨΠ). Η αίτηση θα συνοδεύεται από διάφορα δικαιολογητικά, μεταξύ των οποίων:
Παράβολο (κωδ. 2113) ύψους εκατόν δέκα (110)ευρώ για κάθε πολίτη τρίτης χώρας που πρόκειται να απασχοληθεί.
Υπεύθυνη δήλωση του εργοδότη με την οποία δηλώνεται ότι θα απασχολήσει προσωρινά για την παροχή αγροτικών εργασιών τον συγκεκριμένο πολίτη τρίτης χώρας, για περίοδο τουλάχιστον τριάντα (30) ημερών, και έως ενενήντα (90) ημέρες, με δυνατότητα παράτασης έως και 90 ημέρες (3 + 3 μήνες).
-Η προσωρινή απασχόληση για την παροχή αγροτικών εργασιών από πολίτη τρίτης χώρας δύναται να παραταθεί για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις 90 ημέρες, με χορήγηση υπηρεσιακού σημειώματος που εκδίδεται από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών ή Διεύθυνση Αστυνομίας της Ελληνικής Αστυνομίας, έως και δέκα (10) ημέρες πριν από τη λήξη της αρχικής περιόδου ισχύος της επιτρεπόμενης διάρκειας διαμονής. Για την απασχόλησή του αυτή ο πολίτης τρίτης χώρας υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με εργόσημο.
– Ο πολίτης τρίτης χώρας κατά την περίοδο απασχόλησής του στην Ελλάδα, και κατά την περίοδο παράτασης της περιόδου απασχόλησης, έχει τη δυνατότητα εξόδου από την ελληνική επικράτεια και επανεισόδου δύο (2) φορές μηνιαίως
Β. Όσον αφορά τη «Διαδικασία εισδοχής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχική εργασία» το άρθρο 82 προβλέπει ότι : Εργοδότης, ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για εποχική εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας υποβάλλει αίτηση στην αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης του τόπου διαμονής του, στην οποία αναφέρονται ο αριθμός των θέσεων εργασίας, τα πλήρη στοιχεία των προς απασχόληση πολιτών τρίτων χωρών, η ειδικότητα, καθώς και το χρονικό διάστημα της απασχόλησης Η αίτηση του εργοδότη ο οποίος επιθυμεί να προσλάβει πολίτη τρίτης χώρας για εποχική εργασία, με βάση τις θέσεις εργασίας, αφορά σε συνολική περίοδο απασχόλησης έως εννέα (9) μήνες, ανά περίοδο δώδεκα μηνών, και μπορεί να επεκτείνεται σε συνολική περίοδο έως πέντε (5) έτη. Σημαντικό είναι πως και η ασφάλιση της απασχόλησής αυτής υπάγεται στην ασφάλιση του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (πρώην Οργανισμού Γεωργικών Ασφαλίσεων) με εργόσημο. Στην περίπτωση εποχικής απασχόλησης σε τομέα, όπου δεν τυγχάνουν εφαρμογής οι ως άνω ρυθμίσεις περί εργοσήμου, εφαρμόζεται η κείμενη εργασιακή και ασφαλιστική νομοθεσία.

Ο Γιάννης Πασχαλίδης δήλωσε σχετικά: «Θερμές ευχαριστίες προς τους αρμόδιους Υπουργούς κ.Νότη Μηταράκη και κ. Γεώργιο Γεωργαντά που με άκουσαν με προσοχή όταν τους μετέφερα το πρόβλημα και ενήργησαν άμεσα, καθώς και στον Υπουργό Εσωτερικών κ. Μάκη Βορίδη που φέρνει το πολύ σημαντικό αυτό νομοσχέδιο προς ψήφιση. Αποδεικνύεται ότι η Ελληνική Κυβέρνηση δίνει λύσεις και στο ζήτημα των εργατών γης στηρίζοντας τους παραγωγούς μας, διευθετώντας καίρια το ζήτημα της ασφάλισης (θεσπίζοντας εκ νέου το εργόσημο) και εξασφαλίζοντας τη δυνατότητα εύρεσης εργατικού προσωπικού για το στάδιο της συγκομιδής και της παραγωγής. Συνεχίζω να είμαι δίπλα στον αγροτικό κόσμο, να μεταφέρω τα προβλήματά τους και να προβαίνω σε καίριες παρεμβάσεις. »
Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!