Μέτρα κατά της οζώδους δερματίτιδας των βοοειδών στη Π.Ε. Ξάνθης

Κρούσμα οζώδους δερματίτιδας βοοειδών και στο Ν. Καβάλας και απαγορεύσεις.

Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Aγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Ξάνθης
Έχοντας υπ’όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 186 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτ/σης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
2. Το υπ’ αριθ. 144 (ΦΕΚ 237’Α/ 27-12-2010) Π.Δ. «Οργανισμός Περιφέρειας Ανατολικής-Μακεδονίας-Θράκης ».
3. Την υπ΄αριθμ 157235/ΞΔΔΟ/5410/13-11-2014 Απόφαση « Ορισμός προϊσταμένου και αναπληρωτή προϊσταμένου στην Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης και ορισμός προϊσταμένου στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Ξάνθης»
4. Την αριθ. ΔΔ 5319 (ΦΕΚ Β’ 2596/30-9-2014) απόφ. Περιφ. Α-Μ-Θ. «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» στους Προϊσταμένους Γενικών Δ/νσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Π.Α.Μ.Θ.»
5. Τις διατάξεις:
α) Των άρθρων 8 και 9 του Β.Δ. 26-3-36 (Α΄ 174) “περί μέτρων προς πρόληψη και καταστολή των μεταδοτικών νοσημάτων των ζώων”.
β) Το άρθρο 4 του Π.Δ. 138/1995 (Α΄ 88) “μέτρα για τη καταπολέμηση ορισμένων ασθενειών των
ζώων”.
γ) Την με αριθμό 258933/5-8-2008 Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (ΦΕΚ Β’/1662/18-8-2008)
6. Την υπ’αριθμ. 2725/81140/ΦΕΚ Β’ 1560/24-7-2015 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομικών για το πρόγραμμα οικονομικών αποζημιώσεων και ενισχύσεων των Κτηνοτρόφων, στα πλαίσια εξυγίανσης του ζωϊκού κεφαλαίου της χώρας για το έτος 2015.
7. Το γεγονός ότι υπάρχει υπόνοια παρουσίας οζώδους δερματίτιδας στην εκμετάλλευση βοοειδών του ΚΑΡΤΑΛΗ ΚΩΝ/ΝΟΥ με Κ.Α.Ε. EL7200926 στη περιοχή Ν. Κεσσάνης Δήμου Αβδήρων Ξάνθης.
8. Την υπ’ αριθμ. 20656/24-9-2015 Απόφαση Λήψης Μέτρων σε ύποπτη εκμετάλλευση λόγω οζώδους δερματίτιδας
9. Την ανάγκη λήψης μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης της ασθένειας στην υπόλοιπη Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης και στη λοιπή Χώρα.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
1.Απαγορεύεται η έξοδος από την Περιφερειακή Ενότητα Ξάνθης ζώντων ζώων, κρεάτων ή πτωμάτων ζώων, ζωοτροφών, υλικών, απορριμμάτων, περιττωμάτων, στρωμνής, κόπρου ή άλλων αντικειμένων που ενδέχεται να μεταδώσουν την οζώδη δερματίτιδα.
2.Την εφαρμογή της απόφασης αυτής αναθέτουμε στις οικείες Κτηνιατρικές Αρχές, επικουρούμενες στο έργο τους από τις Αστυνομικές, Λιμενικές και Δημοτικές Αρχές.
3. Η μη τήρηση των όρων της παρούσας έχει σαν συνέπεια την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 20 της με αριθμό 258933/5-8-2008 απόφασης του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Σχέδιο αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης για τη καταπολέμηση των ασθενειών του Παραρτήματος I του Π.Δ. 138/1995 Α΄ 88 (Οδηγία 92/119/ΕΟΚ)» (ΦΕΚ Β’/1662/18-8-2008).
4. Η απόφαση αυτή ισχύει μέχρι την ανάκλησής της.

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
2,017 προβολές
X
+