Μέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο.

ΚΑΒΑΛΑ – ΘΑΣΟ

ΑΠ Ο Φ Α Σ Η

Ο Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας ω ς Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α’ 87/07-06-2010) ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης διοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης’’

2. Το Ν. 3013/02 (άρθρο 12) ‘’Περί αναβάθµισης Πολιτικής Προστασίας και λοιπές διατάξεις’’

3. Το Τοπικό Σχέδιο ‘’ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ – ΠΥΡΚΑΪΕΣ’’

4. Το µε Α.Π.: Φ311.4/637/16-5-2016 ‘’Πρακτικό του Σ.Ο.Π.Π Πυρκαγιών ΠΕ Καβάλας

5. Τη µε Α.Π.: 2648/8-4-2016 εγκύκλιο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του ΥΠ. Εσωτ. και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης ‘’Σχεδιασµός και δράσεις Πολιτικής Προστασίας για την αντιµετώπιση κινδύνων λόγω των δασικών πυρκαγιών κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο 2015.

6. Την µε Α.Π.: 3791/26-05-2016 έγγραφο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας του ΥΠ.Εσωτ. και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης “‘Εκδοση ηµερήσιου χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από την ΓΓΠΠ κατα την Αντιπυρική περίοδο 2016”

7. Την µε Α.Π. 955/01-07-2015 (Α∆Α: 60Ρ9465ΦΘΕ-ΑΜ6) Απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Εσωτερικών και ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης για εξουσιοδότηση των ασκούντων καθήκοντα των Συντονιστών των Αποκεντρωµένων ∆ιοικήσεων να εξουσιοδοτήσουν τους Περιφερειάρχες οι οποίοι εν συνεχεία µε εντολή τους προς τους αρµόδιους Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων προκειµένου να αποφασίζουν για την εφαρµογή του µέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε Εθνικούς ∆ρυµούς, ∆άση και ΅ευπαθείς ΅περιοχές σε ηµέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

8. Την µε Α.Π. 510/17-6-2016 (Α∆Α: Ω2∆ΘΟΡ1Υ-918) εξουσιοδότηση του εκτελούντος χρέη Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας – Θράκης προς τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όπως µε εντολή του προς τους Αντιπεριφερειάρχες των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, να συγκαλούν τα ΑΔΑ: 7ΛΕΒ7ΛΒ-25Ι INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.06.24 11:48:10 EEST Reason: Location: Athens Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων, προκειµένου να αποφασίζουν για την εφαρµογή του µέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε Εθνικούς ∆ρυµούς, ∆άση και ΅ευπαθείς ΅ περιοχές σε ηµέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης τους.

9. Την µε ΑΠ.:510/17-6-2016 µε Α∆Α:6Η3Β7ΛΒ-7ΛΦ απόφαση του Περιφερειάρχη ΑΜΘ µε την οποία µεταβιβάζεται η αρµοδιότητα και εξουσιοδοτούνται οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες να συγκαλούν τα Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (ΣΟΠΠ) των Περιφερειακών Ενοτήτων και να αποφασίζουν σε συνεδριάσεις τους, υπό τις οδηγίες και κατευθύνσεις του Περιφερειάρχη για την εφαρµογή του µέτρου της Απαγόρευσης κυκλοφορίας οχηµάτων και παραµονής εκδροµέων σε Εθνικούς δρυµούς δάση και “ευπαθείς” περιοχές σε ηµέρες και ώρες που θεωρούνται επικίνδυνες λαµβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες που επικρατούν στην περιοχή ευθύνης.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε

Ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας αντιπυρικής περιόδου, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 4 και 5 λόγω υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, να εφαρµοστούν τα µέτρα απαγόρευσης κυκλοφορίας πολιτών και οχηµάτων στις περιοχές ευθύνης των ∆ασαρχείων Καβάλας και Θάσου

1. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ

H κυκλοφορία πολιτών και µέσων εντός των κάτωθι δασικών εκτάσεων µέχρι νεωτέρας:

• ∆ασικές περιοχές ευθύνης ∆ασαρχείου ΘΑΣΟΥ – Μακρύαµµος-Παραλία Παναγίας (Χρυσή Αµµουδιά) – Λαιµός – Αρχαίο Θέατρο Ελεγχόµενη κυκλοφορία : – Αγ. Παντελεήµονας – Αγ. Μαρίνα – Ποταµιά – Πηγές Ποταµιάς – Θεολόγος θέση Καµίνι – Λιµενάρια-Κάστρο – Μαριές-Φράγµα Μαριών – Μικρό Καζαβίτι-Αγ. Παντελεήµονα – Καζαβίτι-Τούµπα

• ∆ασικές περιοχές ευθύνης ∆ασαρχείου Καβάλας

– Απαγόρευση εντός του περιαστικού ∆άσους Καβάλας

– Απαγόρευση εντός του περιαστικού ∆άσους Ζυγού

– Απαγόρευση εντός του περιαστικού ∆άσους Εξοχής

2. Όταν οι επικρατούσες συνθήκες επιβάλλουν τη λήψη έκτακτων µέτρων ανεξάρτητα από τον δείκτη επικινδυνότητας δύναται κατόπιν εισήγησης της Π.Υ. να εφαρµοστεί το µέτρο της απαγόρευσης κυκλοφορίας στις ανωτέρω προαναφερθείσες δασικές περιοχές.

3. Απαγορεύεται η χρήση όλων των χώρων αναψυχής και περιαστικού πρασίνου στις ζώνες ευθύνης των ∆ασαρχείων Καβάλας και Θάσου

4. Απαγορεύεται η κυκλοφορία µηχανηµάτων και οχηµάτων που µπορεί η χρήση τους να προκαλέσει φωτιά. Εξαιρούνται οχήµατα ∆ασαρχείων, ΕΚΑΒ, και γενικά Υπηρεσιών που εµπλέκονται µε τη ∆ασοπροστασία καθώς επίσης και µόνιµων κατοίκων που έχουν τις οικίες τους όπως επίσης και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις (π.χ. κτηνοτροφικές µονάδες) σε δασικά συµπλέγµατα για την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών τους. Να αποφεύγονται τις ηµέρες υψηλού κινδύνου εργασίες που µπορεί να προκαλέσουν την εκδήλωση δασικής πυρκαγιάς (π.χ. µελισσοκοµικές εργασίες)

5. Απαγορεύεται η µετακίνηση, διαµονή, ελεύθερη κατασκήνωση και περιήγηση εντός των δασών και δασικών εκτάσεων

6. Απαγορεύεται η κίνηση των οχηµάτων εκτός των ασφαλτοστρωµένων δρόµων.

7. Απαγορεύεται στους ∆ασικούς Συνεταιρισµούς τις ηµέρες υψηλού κινδύνου, η εκτέλεση εργασιών µε αλυσοπρίονο. ΑΔΑ: 7ΛΕΒ7ΛΒ-25Ι

8. Απαιτείται απόλυτη ετοιµότητα και πλήρης στελέχωση όλων των εµπλεκόµενων ∆υνάµεων υποβοήθησης του έργου της πυρόσβεσης

9. Η Εφαρµογή των αναφεροµένων µέτρων θα υλοποιηθεί µε µέριµνα των Πυροσβεστικών – Αστυνοµικών και ∆ασικών Υπηρεσιών.

10. Οι Τοπικές Εθελοντικές Οργανώσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις ασφαλιστικής κάλυψης και είναι ενταγµένες στον επιχειρησιακό σχεδιασµό του Σ.Ο.Π.Π της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, να συνεργάζονται µε τις οικείες Πυροσβεστικές Υπηρεσίες, µετά και από τη συνεννόηση µε το τµήµα Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Καβάλας..

11. Οι µόνιµοι κάτοικοι που δραστηριοποιούνται στις παραπάνω περιοχές, παρακαλούνται όπως συνεργάζονται µε τις υπηρεσίες εφαρµογής των µέτρων.

12. Ενεργοποίηση των σηµείων ελέγχου και αναδιαµόρφωσή τους αν οι συνθήκες το απαιτούν µετά από εισήγηση της ΠΥ Καβάλας.

13. Με πρωτοβουλία της Π.Υ. δύνανται να συγκληθούν τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα (Σ.Τ.Ο) των εµπλεκόµενων ∆ήµων και να λάβουν κάθε επιπλέον µέτρο που κρίνεται απαραίτητο µε παράλληλη και συνεχή ενηµέρωση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας (Σ.Ο.Π.Π).

14. Με µέριµνα των εµπλεκόµενων υπηρεσιών να γίνεται η ενηµέρωση των πολιτών για τα παραπάνω λαµβανόµενα µέτρα.

15. Με µέριµνα του Γραφείου Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας να ενηµερωθεί το κοινό δια των τοπικών ΜΜΕ, για την επικρατούσα κατάσταση

Ο Πρόεδρος του Σ.Ο.Π.Π Αντιπεριφερειάρχης

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,910 προβολές
X
+