Καταδικάζουμε την Χουντική ανάρτηση και την στάση του Φιλ. Αναστασιάδη 


ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
14
απογοήτευση 1
X
+