Το Αγροτικό και Κτηνοτροφικό Κόμμα Ελλάδας (ΑΚΚΕΛ) αποκαλύπτει άλλη μία πτυχή της προδοτικής συμπεριφοράς των μνημονιακών κυβερνήσεων κατά του αγροτικού κόσμου και ειδικότερα κατά του Οργανισμού Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων ΕΛΓΑ. Από το 1988 που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα, διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην ασφάλιση της αγροτικής παραγωγής, αλλά με το κόστος λειτουργίας του τώρα να το καλύπτουν οι ίδιοι οι αγρότες.
Ο ΕΛΓΑ είναι οργανισμός κοινής ωφέλειας, υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενος από τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανήκει εξολοκλήρου στο Δημόσιο, αποτελώντας τον βασικό φορέα ασφαλιστικής κάλυψης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στη χώρα μας.
Όπως αναφέρεται και στην επίσημη ιστοσελίδα του φορέα, «σκοπός του ΕΛ.Γ.Α. είναι η ασφάλιση της γεωργικής παραγωγής και του κεφαλαίου των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, η διενέργεια ερευνών σχετικών με τους φυσικούς κινδύνους στη γεωργία, καθώς και η οργάνωση και εφαρμογή προγραμμάτων ενεργητικής προστασίας των καλλιεργειών. Στην ασφάλιση υπάγονται χωρίς εξαίρεση όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κυριότητα ή την εκμετάλλευση αγροτικών επιχειρήσεων».
Ο ΕΛΓΑ ως αμιγώς ανταποδοτικός οργανισμός, βασίζεται αποκλειστικά στα χρήματα που προκύπτουν από τις ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών. Βάσει του Κανονισμού Οικονομικής Διαχείρισης του ΕΛΓΑ, προβλέπεται ετήσια επιχορήγηση του Οργανισμού από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του ΕΛΓΑ, της οποίας το ύψος δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 20% των πραγματοποιηθέντων ετήσιων ειδικών ασφαλιστικών εισφορών (Άρθρο 7 του Ν3877/2010, ΥΑ 136/14062/2013).
Παρ’ όλα αυτά, από το 2011 δεν έχει αποδοθεί κρατική επιχορήγηση για το σκοπό αυτό, με αποτέλεσμα, περίπου 20-25 εκατομμύρια να δαπανώνται ετησίως για την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του οργανισμού αντί για αποζημιώσεις.
Σύμφωνα με τα κατ’ εκτίμηση οικονομικά στοιχεία που παρουσίασε ο πρόεδρος του Οργανισμού για το 2019, οι αποζημιώσεις για τις ζημιές αναμένεται να φτάσουν τα 160 εκατομμύρια ευρώ. Από τα ασφάλιστρα ο Οργανισμός προβλέπεται να εισπράξει 175 εκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων τα 12 εκατομμύρια ευρώ αφορούν το αποθεματικό, ενώ παράλληλα πρέπει να καλυφθούν και τα λειτουργικά έξοδα του Οργανισμού.
Κρίνεται λοιπόν επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουν οι συζητήσεις νέας αναθεώρησης στον ΕΛΓΑ για να διαχωριστεί σε ζωική και φυτική παραγωγή, ούτως ώστε να γίνει πιο αποτελεσματικός και δίκαιος και για τους δύο κλάδους.

0
0
X
+
error: Content is protected !!