Ο ∆ήμος Παγγαίου προκηρύσσει διαγωνισμό για την επιλογή Συμπαραστάτη του ∆ημότη και της Επιχείρησης. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης επιλέγεται πρόσωπο εγνωσμένου κύρους και εμπειρίας.Υποψηφιότητες υποβάλλονται με δήλωση που κατατίθεται στο προεδρείο του δημοτικού συμβουλίου κατά την έναρξη της διαδικασίας επιλογής, δηλαδή από την ημερομηνία ανάρτησης στην ιστοσελίδα του ∆ήμου έως τις 30 Οκτωβρίου 2019. Ως συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης δεν μπορεί να επιλεγεί αιρετός δήμου, περιφέρειας ή βουλευτής. Η θητεία του συμπαραστάτη ακολουθεί τη θητεία των δημοτικών αρχών.

0
0
X
+
error: Content is protected !!