Ο Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας και Θάσου Γιάννης Πασχαλίδης, θα ήθελε να ενημερώσει τους ενδιαφερόμενους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ) ότι δημοσιεύτηκε χθες στη Διαύγεια με αριθμό πρωτ. 874/28.3.2022 η «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2020»
Η πρόσκληση του προγράμματος απευθύνεται στους ενδιαφερόμενους Φορείς Παροχής Γεωργικών Συμβουλών (ΦΠΓΣ), εγγεγραμμένους στο Μητρώο ΦΠΓΣ του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ, προκειμένου να υποβάλουν αιτήσεις στήριξης στο πλαίσιο του υπο – Μέτρου 2.1 «Χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών στο γεωργικό τομέα – Στήριξη για αποκόμιση οφέλους από τη χρήση συμβουλευτικών υπηρεσιών» του Μέτρου 2 «Συμβουλευτικές 5 υπηρεσίες, υπηρεσίες διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης και υπηρεσίες αντικατάστασης στην εκμετάλλευση».
Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται κατά το διάστημα από 04/04/2022 (ώρα 00.00) έως και 03/06/2022 (ώρα 23.59).
Στόχοι του υπο-Μέτρου 2.1 είναι:
α) Η βελτίωση της αειφόρου διαχείρισης και της συνολικής απόδοσης της εκμετάλλευσης των γεωργών και κυρίως των νέων γεωργών και η υποστήριξή τους ώστε να λαμβάνουν ορθές αποφάσεις για τη συνολική τεχνική – οικονομική και περιβαλλοντική διαχείριση της εκμετάλλευσής τους.
β) Η ενθάρρυνση της χρήσης των συμβουλών από τους γεωργούς και τους νέους γεωργούς, χωρίς αυτοί να επιβαρύνονται με το κόστος της συμβουλής.
Η Δημόσια Δαπάνη της παρούσας Πρόσκλησης ανέρχεται σε 80.000.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και εθνικούς πόρους.
O Γιάννης Πασχαλίδης σημειώνει: «Μοιραζόμενος τα άγχη και τους προβληματισμούς των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα παραγωγής, γνωρίζω ότι η συγκεκριμένη προκήρυξη θα συμβάλει κατάτι περισσότερο στην έμπρακτη στήριξη του αγώνα τους.»

Με εκτίμηση,

Γιάννης Πασχαλίδης
Βουλευτής Π.Ε. Καβάλας

0
0
X
+
error: Content is protected !!