Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ελευθερούπολης

Εγκύκλιος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου περί του κινήματος

«ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ»

Ἐλευθερούπολις 5 Ἰανουαρίου 2017

Ἀγαπητοὶ Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες

Ἕνα ὄχι εὐχάριστο γεγονὸς πρὶν ἀπὸ λίγες ἡμέρες, πού συνέβη στὴν ἐνορία τῆς Αὐλῆς, μᾶς ἔφερε ἀντιμέτωπους μὲ ἕνα καινούργιο Κίνημα, τὸ ὁποῖο τὰ τελευταία ἔτη ἔκαμε τὴν ἐμφάνισή του στὸ πολιτικὸ κυρίως, ἀλλὰ καὶ θρησκευτικὸ προσκήνιο τῆς πατρίδος μας. Τὸ νεοφανὲς αὐτὸ πολιτικοθρησκευτικὸ κίνημα ὀνομάζεται «Ἑλλήνων Συνέλευσις» καὶ ἀρχηγὸς του φέρεται κάποιος ἑλληνοαμερικανὸς ὀνομαζόμενος Ἀρτέμης Σώρρας.

Στὸ πανελλήνιο ἔγινε γνωστὸς μετὰ τὴν ἐκπληκτική του δήλωση, ὅτι εἶναι κάτοχος τεράστιου οἰκονομικοῦ πλούτου, καθὼς ἔχει στὴ διάθεση του περίπου 600 δισεκατομμύρια εὐρώ. Μὲ αὐτὸ τὸ μυθῶδες ποσὸ ἰσχυρίσθηκε, ὅτι θὰ λύσει τὸ οἰκονομικὸ πρόβλημα τῆς Ἑλλάδος, σβήνοντας προπάντων καὶ ἐξαλείφοντας τὸ μεγάλο καὶ δυσβάστακτο χρέος της πρὸς τοὺς ὀχληροὺς δανειστές της.

Ἡ εἴδηση αὐτή, ὅπως ἦταν φυσικὸ, διέγειρε τὸ ἐνδιαφέρον καὶ ξύπνησε ἀπότομα τὶς ἐλπίδες ὄχι λίγων συμπατριωτῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἔσπευσαν νὰ βρεθοῦν κατὰ χιλιάδες στὸ πλευρὸ τοῦ νέου «ἐθνοσωτήρα». Ἔτσι ἀναπτύχθηκε ἕνα Κίνημα, μὲ τὴν ὀνομασία πού ἀναφέραμε στὴν ἀρχή. Στὶς τάξεις του ἐντάχθηκαν χιλιάδες ὀπαδοὶ καὶ μὲ διαφόρους ἀντιπροσώπους του σὲ ὅλη τὴ χώρα ἄρχισαν νὰ διαδίδονται οἱ κεντρικὲς ἰδέες τοῦ κινήματος. Λέγεται ὅτι πρὶν νὰ δοθοῦν τὰ χρήματα τοῦ νέου φιλέλληνος κροίσου γιὰ τὴν ἐξόφληση τοῦ ἐθνικοῦ μας χρέους, τὰ μέλη τοῦ κινήματος «Ἑλλήνων συνέλευσις» καταβάλουν στὰ ταμεῖα του κάποια ὄχι εὐκαταφρόνητη συνδρομή.

Ἀλλὰ γιὰ τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς ὑπεύθυνους ποιμένες της ποιὸ εἶναι κυρίως τὸ πιὸ ἀνησυχητικὸ σημεῖο αὐτῆς τῆς παράξενης ὑπόθεσης; Ἡ ἐπαρχία μας τὸ ἔζησε πρὶν λίγες ἡμέρες καὶ μὲ τὰ σύγχρονα ἠλεκτρονικὰ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης καὶ ἐνημέρωσης τὸ πληροφορήθηκε σημαντικὸ τμῆμα συμπατριωτῶν μας. Τί συνέβη ἀκριβῶς: Μέσα σὲ ἕνα καφενεῖο τοῦ χωριοῦ Αὐλή εἶχαν συγκεντρωθεῖ μερικὲς δεκάδες περίεργων συμπολιτῶν μας, οἱ ὁποῖοι ἄκουγαν κάποιον ἀπὸ τοὺς ἀντιπροσώπους τοῦ ἐν λόγω νεοφανοὺς Κινήματος. Καὶ ὄχι μόνο αὐτό! Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας ὁ ἀντιπρόσωπος ἄρχισε νὰ ἀπαγγέλει ἕνα εἶδος ὅρκου, τοῦ ὁποίου τὰ παράξενα λόγια ἐπαναλάμβαναν ὡς ψιττακοὶ οἱ θαμῶνες τοῦ καφενείου. Τὸ περιεχόμενο τοῦ δοθέντος ὅρκου εἶναι ἀδύνατο νὰ περιληφθεῖ στὴν παροῦσα διαφωτιστικὴ Ἐγκύκλιό μας. Εἶναι φρικῶδες! Εἶναι ἐν πολλοῖς ἀκαταλαβίστικο καὶ σκοτεινὸ σὰν τὸ σκοτάδι τῆς χειμωνιάτικης νύχτας. Ποῦ ἀπευθύνεται; Σὲ ποιὰ θεότητα; Σὲ ποιὸν ὑποχθόνιο δαίμονα; Ἀδύνατο νὰ συμπεράνουμε. Καὶ ὅμως εἴδαμε μὲ πολλὴ θλίψη καὶ κατάπληξη καὶ ἀνθρώπους γνωστούς μας, νοικοκυραίους, ἀνθρώπους πού δὲν ἔπαυσαν νὰ δείχνουν κάποιο σεβασμὸ πρὸς τὴν Ἐκκλησία καὶ τοὺς λειτουργοὺς της νὰ ἐπαναλαμβάνουν ἀπαθεῖς ἕναν ἀκατανόητο, σκοτεινό ὅρκο χωρὶς νὰ ἀντιδράσουν…

Μόλις πληροφορήθηκε τὰ παράξενα αὐτὰ συμβάντα στὴν ἐνορία του ὁ ἐφημέριος της ἔτρεξε ἀμέσως καὶ προσπάθησε νὰ διαφωτίσει συντόμως τοὺς ἐνορίτες του, πού εἶχαν παρασυρθεῖ τέτοιες ἅγιες ἡμέρες σὲ παρασυναγωγὴ τοῦ ἀντιχρίστου. Ἡ ἐμφάνισή του ἡ ξαφνικὴ καὶ ὁ σωστός, ποιμαντικὸς λόγος του γιὰ νὰ διαφυλάξει τὸ ποίμνιό του ἀπὸ τὴν ἐπέλαση τῶν λύκων, ἔφερε ταραχή, ἀντίδραση τῶν ὑπευθύνων της συνάξεως καὶ πιστεύομε καί ξύπνημα μερικῶν κοιμωμένων συνειδήσεων. Πάντως καθὼς βιντεοσκοπήθηκε τὸ θλιβερὸ αὐτό πρωτοφανές συμβὰν δόθηκε ἡ ἀφορμὴ σὲ πολλούς, καὶ μάλιστα ἁρμοδίους, νὰ ἐγκύψουν μὲ περισσότερο ἐνδιαφέρον στὸ νεοφανὲς αὐτὸ κίνημα τοῦ «φιλάνθρωπου» κροίσου καὶ μελλοντικοῦ «σωτήρα» τῆς πατρίδος μας ἀπὸ τὴν οἰκονομικὴ χρεωκοπία.

Ἀγαπητοί μου

Αὐτὸ πού συνέβη στὴν ἐπαρχία μας μὲ τοὺς ὀργισμένους ὀπαδοὺς τοῦ κ.Ἀρτέμη Σώρρα καὶ τοὺς παρασυρθέντες ἀπὸ τὸ ποίμνιό μας ἐνορίτες μᾶς θυμίζει ἡμέρες δύσκολες καὶ πικρὲς τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Τῶν ἡμερῶν τοῦ ἀντιχρίστου. Ὁ ὅρκος πού ἀκούσθηκε στὸ καφενεῖο τῆς Αὐλῆς ὁ ἀκαταλαβίστικος, μὲ τὶς παράξενες ἀναφορές του σὲ ἄγνωστές μας θεότητες, ἡ μνεία τοῦ ἀρχαίου πατρὸς τῶν θεῶν, τοῦ Δία, οἱ μυστηριώδεις ὑποσχέσεις γιὰ ὕπαρξη ἀμύθητων χρηματικῶν ποσῶν, ὁ ὑποκρυπτόμενος Μεσσιανισμός, ὅλα αὐτὰ μας θυμίζουν τὸν Ἀπόστολο τοῦ Θεοῦ Παῦλο, ὅταν φωτιζόμενος ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα ἀπαριθμοῦσε στὸ μαθητὴ του Τιμόθεο τὰ σημεῖα τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Τοῦ ἔγραφε: «ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν, καὶ ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται» (Β΄Τιμ. 4,3-4).

Δηλαδὴ θὰ ἔλθει καιρὸς, πού οἱ ἄνθρωποι δὲν θὰ θέλουν νὰ ἀκούσουν καὶ νὰ μάθουν τὴν ἀλήθεια. Θὰ βροῦν δασκάλους πού θὰ διδάσκουν πράγματα, πού θὰ ἀκούγονται εὐχάριστα στὰ αὐτιά τους. Θὰ ἔλθει καιρὸς πού οἱ ἄνθρωποι θὰ περιφρονήσουν τὴν ἀλήθεια καὶ θὰ ἀρέσκονται στὰ παραμύθια…

Καὶ νάταν μόνο τὰ παραμύθια! Τὴν ἀσέβεια πού διέπραξαν, νὰ ὁρκίζονται στὸ Δία, δηλαδή, σύμφωνα μὲ τὸν λόγο τοῦ Θεοῦ, στὸν ἴδιο τὸν διάβολο, αὐτὸ ποῦ θὰ τὸ τοποθετήσουμε, πῶς θὰ τὸ κρίνουμε; Καλὰ ἐκεῖνοι οἱ ἀντιπρόσωποι τοῦ κινήματος, ἐπηρεασμένοι ἀπὸ παγανιστικὲς καὶ ἀποκρυφιστικές θεωρίες, «μὴ νοοῦντες, πάλι κατὰ τὸν Ἀπόστολο, μήτε ἃ λέγουσι μήτε περὶ τίνων διαβεβαιοῦνται» (Α΄Τίμ. 1,7), ἀλλὰ οἱ χριστιανοὶ οἱ δικοί μας, τέτοιες ἅγιες ἡμέρες, πού λατρεύεται ὁ Χριστὸς, ὁ πάμφωτος Ἥλιος τῆς Δικαιοσύνης, ὁ Ὁποῖος μᾶς ἐχάρισε τὸ φῶς τῆς ἀληθινῆς γνώσεως, ἔπρεπε τόσο εὔκολα νὰ παρασυρθοῦν καὶ νὰ ἐπαναλάβουν τὸν φρικτὸ ἐκεῖνο διαβολικὸ ὅρκο;

Σᾶς παρακαλοῦμε, Ἀδελφοὶ καὶ Πατέρες, νὰ ἔχετε ὅλα αὐτὰ ὑπόψη, νὰ διαφωτίζετε τοὺς ἀδαεῖς καὶ οἱ πάντες νὰ στηρίζουμε τὴν ἐλπίδα μας γιὰ τὴ λύση τῶν ἐθνικῶν προβλημάτων στὸν Πανάγαθο Θεό. Ἂς ἀκουσθεῖ καὶ πάλι καθαρὰ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ στὰ βάθη τῆς ψυχῆς μας. «Μὴ πεποίθατε ἐπ’ ἄρχοντας ἐπὶ υἱοὺς ἀνθρώπων, οἶς οὐκ ἔστι σωτηρία»(ψαλμός 143,3). Ὅσον ἀφορᾶ δὲ τοὺς χριστιανοὺς ἐκείνους, πού παρασύρθηκαν καὶ ἔδωσαν τὸν ὅρκο τῶν εἰδώλων, ἐὰν ἔχουν ἀκόμη συνείδηση χριστιανικὴ καὶ ἴχνος φόβου Θεοῦ στὴ ψυχὴ τοὺς ἂς ζητήσουν μὲ συντριβὴ τὸ Ἔλεός Του στὰ πόδια ἑνὸς πνευματικοῦ. Τὸ ἁμάρτημα πού διέπραξαν δὲν εἶναι μικρό.

ΕΥΧΕΤΗΣ ΣΑΣ

Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΕΩΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Facebook Comments
1,419 προβολές
X
+