Οι Δασικές Υπηρεσίες Ν. Καβάλας λόγω της εφαρμογής της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/11-3-2020) «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» και της υπ’αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΠΩ46ΜΤΛ6-87Χ) εγκυκλίου διαταγής του Υπουργείου Εσωτερικών «Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό», καλούν τους πολίτες να αποστέλλουν τα αιτήματα τους με ηλεκτρονική αλληλογραφία ή τηλεομοιοτυπία και να προσέρχονται στα γραφεία των υπηρεσιών μόνο μετά από τηλεφωνική επικοινωνία και για επείγουσες υποθέσεις, λαμβάνοντας με υπευθυνότητα όλες τις ατομικές προφυλάξεις που συστήνονται από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.
Καβάλα, 16-3-2020.
Ο Διευθυντής Δασών Ν. Καβάλας

Ιωάννης Χρ. Καπετανγιάννης
Δασολόγος με Α’ βαθμό

0
0
X
+
error: Content is protected !!