Το Τεχνικό Επιμελητήριο πρόκειται να διεξάγει τις εξετάσεις για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος στους διπλωματούχους μηχανικούς των ανωτάτων σχολών εσωτερικού και των ισότιμων σχολών εξωτερικού, για την περίοδο Οκτωβρίου- Νοεμβρίου 2021, από απόσταση, μέσω διαδικτύου, σε προγραμματισμένες ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν στο αμέσως επόμενο διάστημα.
Οι εξετάσεις αφορούν στις ειδικότητες: Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτέκτονα
Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Αγρονόμου
Τοπογράφου Μηχανικού, Χημικού Μηχανικού, Μεταλλειολόγου Μηχανικού,
Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανικού Χωροταξίας & Πολεοδομίας, Μηχανικού
Περιβάλλοντος, Μηχανικού Ορυκτών Πόρων και Μηχανικού Παραγωγής &
Διοίκησης.
Υπενθυμίζουμε πως για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι απαραίτητη η υποβολή,
μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής, της αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών, όπως προβλέπονται από την προκήρυξη των εξετάσεων, μέχρι την Παρασκευή 8
Οκτωβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με ταγραφεία του Τμήματος μέσω email στο teeam@tee.gr ή τηλεφώνου στο 2510227430, όπως και να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του Τμήματος www.teeam.gr.

0
0
X
+
error: Content is protected !!