Δημοτικό συμβούλιο στο Παγγαίο σήμερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 11-04-2019 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 , στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο 9η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο 10η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση πίνακα κατάρτισης Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής (Μ.Π.Δ.Σ.) 2020-2023 του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 4ο Εξειδίκευση πίστωσης, σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν.4555/2018 -ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, στον Κ.Α Εξόδων Κ.Α. 00/6736.001 με τίτλο «Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους και σωματεία» του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2019 για την χορήγηση χρηματικής επιχορήγησης στο σωματείο «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ
ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ» με τον διακριτικό τίτλο «ΟΡΦΕΑΣ»

ΘΕΜΑ 5ο

Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού τοκοχρεολυτικού δανείου από το Ταμείο Παρ/κων και Δανείων για την υλοποίηση του έργου « Κατασκευή δικτύου ύδρευσης από γεωτρήσεις περιοχής Καρακάξας έως τις δεξαμενές Νικησιανης», το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι», σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1377/τ. Β’/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρθμ. 44173/24-8-2018 (ΦΕΚ3656/τ.Β’/ 27-8-2018) και ισχύει ΘΕΜΑ 6ο Περί έγκρισης κατάπτωσης της αριθ. LD/19079/00003/20-03-2019 εγγυητικής επιστολής

ΘΕΜΑ 7ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από 20/03/2019 έως 21/03/2019

ΘΕΜΑ 8ο Έγκριση γενομένων δαπανών για την μετάβαση τριών εκπροσώπων του Δήμου στην συνάντηση εργασίας στο πλαίσιο του έργου KEEP ON – (Συνάντηση έργου και επίσκεψη μελέτης καλών πρακτικών βιωσιμότητας έργων πολιτιστικής κληρονομιάς) στην πόλη Asti της Ιταλίας από 11/03/19-14/03/19 ΘΕΜΑ 9ο Εξέταση αιτήσεων για διαγραφή οφειλών
ΘΕΜΑ 10ο  Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας για την ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 11ο Γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας για την ίδρυση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 12ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "Παρεμβάσεις επισκευών και συντηρήσεων στις Δημοτικές Υποδομές Δ. Παγγαίου" (αρ. μελ.: 1005/2019)

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου "Κατασκευή παιδικών χαρών"

ΘΕΜΑ 14ο Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου "Τοποθέτηση συνθετικού χλοοτάπητα στο παλιό γήπεδο της Νέας Περάμου" ΘΕΜΑ 15ο Περί έγκρισης πρωτοκόλλου Διοικητικής αποβολής στο αγρόκτημα Οφρυνίου της Δ.Ε.

Ορφανού

ΘΕΜΑ 16ο

Γνωμοδότηση για την ενοικίαση, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, δύο τμημάτων του με αριθμό 2156 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εμβαδού 2931.88τ.μ. συνολικά που βρίσκονται στο αγρόκτημα Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου στους κυρίους Μιχαήλ Τσιρακίδη του Συμεών και Βασίλειο Τσιρακίδη του Συμεών

ΘΕΜΑ 17ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά, από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας, τμήματος του με αριθμό 3062 κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εμβαδού 3401τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Οφρυνίου του Δήμου Παγγαίου στην κυρία Βρύζα ή Γιαβάση Ελένη

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

X
+
error: Content is protected !!