ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 13-03-2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο
7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου οικ. έτους 2019
ΘΕΜΑ 2ο
Παραγραφή απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου Παγγαίου
ΘΕΜΑ 3ο
Επιχορήγηση αθλητικών συλλόγων
ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση Μελέτης και Τευχών Δημοπράτησης, του έργου: “Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου” με αριθμ. 1008/2019 προϋπολογισμού 3.100.000,00€, έγκρισης σχεδίου προγραμματικής σύμβασης με την ΔΕΥΑΑ Παγγαίου και έγκρισης υποβολής πρότασης για ένταξη της πράξης με τίτλο “Κατασκευή Δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων στο Δήμο Παγγαίου”, στο πρόγραμμα Φιλόδημος Ι στα πλαίσια της πρόσκλησης VI με τίτλο “Έργα Αντιπλημμυρικής προστασίας” και με αρ. πρωτ. 64834/15.11.2018 του Υπουργείου Εσωτερικών
ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: Παρεμβάσεις στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Παγγαίου

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

0
0
X
+
error: Content is protected !!