Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου.

Σήμερα στις 9 το βράδυ θα υπάρξει τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Παγγαίου. 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010)
καλείστε να προσέλθετε στις 25-07-2018 , ημέρα Τετάρτη και ώρα 21:00 , στην Αίθουσα
Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για
συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:
ΘΕΜΑ 1ο 27η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 2ο 28η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο Έγκριση της Έκθεσης Εσόδων- Εξόδων Β΄ Τριμήνου Οικον. Έτους 2018 για τον έλεγχο

υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Παγγαίου οικον. έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο Επιχορήγηση Αθλητικών Συλλόγων Δήμου Παγγαίου και ψήφιση πιστώσεων
ΘΕΜΑ 5ο Έγκριση έκτακτης μετάβασης του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα από 12/07/2018 έως

12/07/2018

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση μετάβασης του Ειδικού Συνεργάτη κ. Ιωάννη Τσουκαλίδη στην Τεχνική
Συνάντηση Εργασίας α) στην Κύπρο για το έργο HERMES (BALKAN MED) και β) στο
OURENSE της Ισπανίας για το έργο KEEP ON (INTERREG EUROPE)

ΘΕΜΑ 7ο

Συμπλήρωση της αριθ. 318/2015 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου ως
προς το άρθρο 1 του Κανονισμού Λειτουργίας Αιθουσών – Πολιτιστικών Κέντρων
Ιδιοκτησίας του Δήμου Παγγαίου

ΘΕΜΑ 8ο

Συμπλήρωση της αριθ. 518/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παγγαίου με
την εισαγωγή θέσεων για άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην Παραλία Οφρυνίου
της Δ.Ε. Ορφανού για το έτος 2018

ΘΕΜΑ 9ο

Περί έγκρισης της αριθ. 78/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΑ
Παγγαίου που αφορά "Περί έγκρισης κατά χρήσης παραχώρησης τμήματος 1000τ.μ. από
το υπ' αριθμ. 204 (συνολικής επιφάνειας 26849 τ.μ. ) του αναδασμού 1963-66
αγροκτήματος Κάρυανης ιδιοκτησίας Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 10ο Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση χώρων δημοτικών ακινήτων προς το Ν.Π.Δ.Δ.

"Κοινωνική Φροντίδα και Προσχολική Αγωγή Δήμου Παγγαίου"

ΘΕΜΑ 11ο Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση χώρου δημοτικού ακινήτου στον Πολιτιστικό

Αιμοδοτικό Σύλλογο "Αμισιανών"

ΘΕΜΑ 12ο Περί έγκρισης παραχώρησης κατά χρήση χώρου δημοτικού ακινήτου στον

Επιμορφωτικό Σύλλογο Μεσορόπης " ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ"

ΘΕΜΑ 13ο Έγκριση του από 19/07/2018 πρακτικού επιτροπής εκτίμησης ακινήτου του Δήμου

Παγγαίου (άρθρο 186 του Ν.3463/2006-Κ.Δ.Κ.)

ΘΕΜΑ 14ο

Έγκριση διενέργειας της δαπάνης για την κατασκευή του έργου έργου :
"ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΟΠΑΙΔΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ" (Αρ. μελέτης 1034/2018,
Προϋπολογισμός 200.000,00€)"

ΘΕΜΑ 15ο Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Ποσοτικής και Ποιοτικής Παραλαβής : "Προμήθεια
μεταχειρισμένων αυτοκινούμενων εκσκαφέων τύπου JCB" (αρ. μελέτης: 1090/2017-2η)
ΘΕΜΑ 16ο Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση περιοχής

πλατείας Ταξιαρχών στη Τ.Κ. Ελευθερών», (Αριθμ. Μελ.: 1066 / 2012)

ΘΕΜΑ 17ο Περί έγκρισης του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΕΡΓΟ:
«ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΓΑΙΟΥ», (Αρ. Μελ.: 1035 / 2015)
ΘΕΜΑ 18ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ
ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ" (Αρ. Μελ. 1076/2011)
ΘΕΜΑ 19ο Περί έγκρισης του 1ου ΑΠΕ του έργου: «Συντήρηση Υποδομών Γυμνασίου

Ελευθερούπολης», (Αριθμ. Μελ.: 1087 / 2017)

ΘΕΜΑ 20ο

Περί έγκρισης χορήγησης 1ης Παράτασης περαίωσης του έργου: "ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΤΕΓΗΣ
ΣΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ’ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΔΟΧΩΡΙΟΥ" (Αρ.
Μελ. 1076/2011)

ΘΕΜΑ 21ο Έγκριση μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και
Ανάδειξης τμήματος του οικισμού της Ν. Περάμου – Παραλιακή Οδός Ν. Περάμου
ΘΕΜΑ 22ο Έγκριση μελέτης Συνολικής Θεώρησης Αισθητικής και Λειτουργικής Αναβάθμισης και
Ανάδειξης τμήματος του οικισμού της Ελευθερούπολης – Κέντρο Ελευθερούπολης
ΘΕΜΑ 23ο Έγκριση μελέτης -τευχών δημοπράτησης του έργου: "Ανάπλαση πεζοδρομίων στο

κέντρο της Ελευθερούπολης " (Αρ. Μελ. 1035/2018)

ΘΕΜΑ 24ο

Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης (χρηματοδότησης) του Δήμου Παγγαίου,
προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου
19.2, δράση 19.2.4.3 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα), το
έργο με τίτλο "Ανάπλαση πεζοδρομίων στο κέντρο της Ελευθερούπολης "

ΘΕΜΑ 25ο Επικαιροποίηση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου: "Παρεμβάσεις στο γήπεδο

Ακροποτάμου" (Αρ. Μελ. 1028/2015)

ΘΕΜΑ 26ο Επικαιροποίηση μελέτης – τευχών δημοπράτησης του έργου: "Παρεμβάσεις στο γήπεδο

Κοκκινοχώματος" (Αρ. Μελ. 1029/2015)

ΘΕΜΑ 27ο

Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης (χρηματοδότησης) του Δήμου Παγγαίου,
προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου
19.2, δράση 19.2.4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα), το
έργο με τίτλο "Παρεμβάσεις στο γήπεδο Ακροποτάμου "

ΘΕΜΑ 28ο

Έγκριση υποβολής αίτησης στήριξης (χρηματοδότησης) του Δήμου Παγγαίου,
προκειμένου να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 19, Υπομέτρου
19.2, δράση 19.2.4.2 του ΠΑΑ 2014-2020 (για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα), το
έργο με τίτλο "Παρεμβάσεις στο γήπεδο Κοκκινοχώματος "

ΘΕΜΑ 29ο

Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Παρεμβάσεις
διαμορφώσεων σε αύλειους χώρους των σχολείων του Δ. Παγγαίου" (αρ. μελ.:
1016/2017)

ΘΕΜΑ 30ο Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: "Κατασκευή
παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Αμισιανών και την Τ.Κ. Παλαιοχωρίου" (αρ. μελ.: 1015/2017)

ΘΕΜΑ 31ο

Γνωμοδότηση για την εξαγορά από την Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης Π.Ε. Καβάλας,
τμήματος του υπ’ αρ. 1946α κοινόχρηστου αγροτεμαχίου εκτάσεως 663.31τ.μ. που
βρίσκεται στο αγρόκτημα Ελαιοχωρίου του Δήμου Παγγαίου στον κ. Μητρούση
Αλκιβιάδη

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Facebook Comments
0
απογοήτευση 0
1,058 προβολές
X
+