Δημοτικό συμβούλιο Παγγαίου σήμερα

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) καλείστε να προσέλθετε στις 07-05- 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου , σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για συζήτηση των κατωτέρω θεμάτων:

ΘΕΜΑ 1ο

Υπό διαβούλευση νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών: "Μεταρρύθμιση του
θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης-Εμβάθυνση της Δημοκρατίας-Ενίσχυση
της Συμμετοχής-Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ
[Πρόγραμμα "ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι"]-Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου
οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ.ΔΣ.Α-Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη,
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και
την πολιτογράφηση-λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ"

ΘΕΜΑ 2ο 3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Παγγαίου έτους 2018
ΘΕΜΑ 3ο 12η Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου Παγγαίου Οικονομικού έτους 2018
ΘΕΜΑ 4ο Διαγραφή έκπτωσης 20% εισφοράς σε χρήμα
ΘΕΜΑ 5ο

Περί έγκρισης της αριθ. 70/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Παγγαίου (ΚΕΔΗΠ) με θέμα «Έγκριση και ψήφιση
της 2ης Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της ΚΕΔΗΠ οικον. έτους 2018»

ΘΕΜΑ 6ο

Έγκριση γενομένων δαπανών από την μετάβαση του Δημάρχου Παγγαίου στην Αθήνα
για να συμμετέχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στις 17/04/2018 και στο
Συνέδριο της ΚΕΔΕ με θέμα «Η Μεταρρύθμιση στη λειτουργία του Κράτους Τοπική και
Περιφερειακή Ανάπτυξη» από 18 – 19/04/2018

ΘΕΜΑ 7ο

Καθορισμός αριθμού μαθητευομένων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
(Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για
απασχόληση στο Δήμο Παγγαίου κατά το σχολικό έτος 2018-2019

ΓΡΑΨΤΕ ΣΧΟΛΙΑ
0
απογοήτευση 0
1,143 προβολές
X
+